Profesör Doktor Selçuk Coşkun

"On The Use of Fitrah as a Measure in Determining Whether a Narrated Hadith Belongs to The Prophet Muhammad", Selçuk Coşkun, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2011

"Sünnet ve Geleneğin Döngüsel Yapısı Üzerine", Selçuk Coşkun, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2010

"Bana arz olundu Kalıbıyla rivayet Edilen Hadislerin Menşei Üzerine", Selçuk Coşkun, Ekev, 2009

"Anlam Değişmelerinin Sebep Olduğu Anakronik Bakış ve Hadis Yorumlarındaki Yanıltıcılığı", Selçuk Coşkun, Ekev, 2008

"Bana arz Olundu kalıbıyla Rivayet Edilen Hadisler ve Anlamı", Selçuk Coşkun, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007

"Yetişkin Eğitimi Bağlamında Hz Peygamber in Kadınları Eğitim Siyaseti", Selçuk Coşkun, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006

"Hadislerin Tarihe Arzı nın Uygulamadaki Bazı Problemleri Hz Âişe nin Evlilik Yaşı Örnekleminde Bir İnceleme", Selçuk Coşkun, Ekev Akademi Dergisi, 2004

"Bağımsızlık Sonrasında Yayınlanan Özbekçe Hadis Çalışmalarının Genel Karakteristiği", Selçuk Coşkun, Ekev Akademi Dergis, 2003

"Sovyet Dönemi Buhârî Yurdunda Hadis", Selçuk Coşkun, Ekev Dergisi, 2002

"Kırgızistanlı Bir Alim Şerafeddin Kervânî 1905 1985 Hayatı Eserleri Ve Hadisçiliği", Selçuk Coşkun, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2002

"Fıtrat Cana Anın Tegereginde Hadisterge Köz Cügürtüü", Selçuk Coşkun, oş Mamlekettik Universiteti Teologia Fakültetinin İlimiy Curnali, 2001

"Abdulazîm ed Deyb in Zübeyr b Avvâm a Yönelik Bazı Tenkitlere Cevabı", Selçuk Coşkun, Dinî Araştırmalar, 2000

"Coşkun Selçuk Ömer Nasuhi Bilmen in 500 Hadisi Şerif Adlı Eserinin Hadis İlmi Açısından Tahlili Ekev Akademi Dergisi Cilt 1 Sayı 2 ss 181 188 1998", Selçuk Coşkun, Ekev Akademi Dergisi, 1998

"Usûlu d Dîn ve Dâru l Ulûm Fakültelerinde Hadis Sahasında Yapılmış Doktora Tezleri", Selçuk Coşkun, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997

"Daru l Hadisleri Ortaya Çıkaran Temel Nedenler ve İslam İlim Kültür Dünyasındaki Yeri", Selçuk Coşkun, (08.09.2012-09.09.2012), Daru’l-hadisleri Ortaya Çıkaran Temel Nedenler ve İslam İlim-kültür Dünyasındaki Yeri, 2012

"Ayaldardın Talım Tarbiyası Cönündö Az Paygambardın İş Araketteri", Selçuk Coşkun, (08.08.2001-08.09.2001), Sovremenniye Problemı Hımii i Himiçeskoy Tehnologii Aktualniye Voprosı Yestestvennıh i Gumanitarnıh Nauk Turudı Mejdunarodnoy Nauçnoy Kontferensii, 2001

"Azirati Muhammad Paygambardın Köz Karaşı Boyunça Talim Tarbiya", Selçuk Coşkun, (01.01.2001), Letiyu Obrazovaniya Narinskogo Gosudarstvennogo Universiteta

"Erzurumlu İbrahim Hakkı nın 1115 1194 1703 1780 Kıyâfetnâme si Çerçevesinde Hz Peygamber in Şemâili", Selçuk Coşkun, (26.06.2006-28.06.2006), Türk-islam Düşünce Tarihinde Erzurum, 2006

"Vaaz Dili İle Halk Dili Uyuşmazlığının Problemleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Selçuk Coşkun, (17.12.2011-18.12.2011), Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2011

"Metin İnşasının Problemleri Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlili", Selçuk Coşkun, (10.12.2011-11.12.2011), “metin İnşasının Problemleri, Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlili, 2011

"İndiyalık Dihlevî Uruusu Cana Anın Hadis Tarıhındagı Rolu", Selçuk Coşkun, (08.07.2001-09.07.2002), Materiyalı Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferensii, 2002

"Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevî nin Hayatı ve Eserleri", Selçuk Coşkun, (14.11.1992-14.11.1992), Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevî’nin Hayatı Eserleri ve Hizmetleri, 1992

"Yetişkin Eğitimi ve Hz Peygamber in Tatbikatı", Selçuk Coşkun, (01.01.1996-01.01.1996), İslâmda Aile ve Çocuk Terbiyesi 2, 1996

"Gençlerimizin Din Kültür ve Kimlik İlişkisini Kurgulamasında Peygamberimizin Bir Sosyal Model Olarak Sunumu Müzakere", Selçuk Coşkun, (11.05.2007-12.05.2007), Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü, 2007

"Uzaktan İlahiyat Eğitiminde Hadis Dersleri", Selçuk Coşkun, (24.03.2012-25.03.2012), Modern Dönemde İlahiyat Fakültelerinde Hadis Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı, 2012

"Halkın Hadis Bilgisi Üzerine Mahalli Bir Araştırma Bayburt ve Yakın Çevresinde Hadis Bilgisi", Selçuk Coşkun, (01.01.1993-02.01.1993), Hadisin Dünü-bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 1993

"Erzurumlu İbrahim Hakkı ya Göre Hz Peygamber in Karakter Yapısı", Selçuk Coşkun, (16.11.2011-18.11.2012), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2012

"Son Asırda Özbeklerin Hadis Faaliyetleri Üzerine", Selçuk Coşkun, (31.05.2007-01.06.2007), Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu/ınternational Symposium on The Contribution of Turkish World to Islam, 2007

"Bâbertî nin Tuhfetu l Ebrâr İsimli Eserinin Hadis Tarihindeki Yeri", Selçuk Coşkun, (28.05.2010-30.05.2010), Bâbertî’nin Tuhfetu’l-ebrâr İsimli Eserinin Hadis Tarihindeki Yeri, 2010

"Hadislerin İlmî ve Güncel aktüel Değeri", Selçuk Coşkun, (26.04.2012-29.04.2012), 1. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu, 2012

"Hadislerin İlmi ve Güncel Aktüel Değeri", Selçuk Coşkun, (26.04.2012-29.04.2012), Adlı Tebliğin Müzakeresi, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu, 2012

"Hadîse Dair Makaleler", İFAV, 978-975-548-427-3, Bilimsel Kitap

"Hadislerle İslam", Peygamberimizin Çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hadislerle İslam", Savaş Esirlerine Karşı Tutum, TDV Yayınları, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hadislerle İslam", Hz. Peygamber'in Çocuk ve Gençlerle İlişkisi, TDV Yayınları, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet ve Gelenek İlişkisi", MÜİF Vakfı Yayınları, Bilimsel Kitap

"Hz Peygamber ve İnsan", Hz. Peygamber ve Unuttuğumuz İnsan, Bünyamin Erul, 978-975-389-791-4, 93-111, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hadise Bütüncül Bakış", MÜİF Vakfı Yayınları, Bilimsel Kitap

"Hadise Bütüncül Bakış", MÜİFAV Yayınları, 978-975-548-277-4, Bilimsel Kitap

"Sünnet ve Gelenek", Salkımsöğüt, Bilimsel Kitap

"Hadis Değerlendirmelerinde Bütünlük", Aktif, Bilimsel Kitap

"Bir Eğitimci Olarak Hz Peygamber in İnsan Anlayışı", EKEV Yayınları, Bilimsel Kitap

"Hz Peygamber in Sünnetinde Yetişkinlerin Eğitimi", Özel basım, Bilimsel Kitap

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 6

"Hadis Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Hadis ıı", Lisans, Türkçe, 8

"Hadis-ıı", Lisans, Türkçe, 8

"Hadis-ıv", Lisans, Türkçe, 2

"Hadisin Kaynak Değeri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Hadis Usûlü Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tez Danışmanılığı", Yüksek Lisans, Türkçe, 5

"Tez Danışmanlığı (bahar Dönemi)", Yüksek Lisans, Türkçe, 4

"Sünneti Anlama Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Temel Hadis Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Günümüz Hadis Problemleri", Doktora, Türkçe, 3

"Hadis Tenkidi", Doktora, Türkçe, 3

"Tez Danışmanlığı", Doktora, Türkçe, 3

"Oryantalizm ve Hadis", Doktora, Türkçe, 3

"Şerh Edebiyatı ve Şerhçilik", Doktora, Türkçe, 3

"Tez Danışmanlığı (bahar Dönemi)", Doktora, Türkçe, 4

"Uzmanlık Alan Dersi", Doktora, Türkçe, 6

"Tez Danışmanlığı", Doktora, Türkçe, 5

"Tarihte Hadis Problemleri", Doktora, Türkçe, 3

"Cerh ve Tadil", Doktora, Türkçe, 3

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Dekan Vekili"

"Senato Başkanı"

"Rektör"

"Yöentim Kurulu Başkanı"

"Rektör Vekili"

"Enstitü Müdürü"

"Dekan"

"Kahire Üniversitesi ve Ezher Üniversitesi", Araştırmacı, 1993-1993, Diğer

"oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi", Öğretim Üyesi, 1999-2001, Yurtdışı Üniversite

"Çağdaş Selefiyye ve Hadis( Suudi Arabistan Örneği)", Proje Koordinatörü, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013

"Konulu Hadis Projesi", Proje Danışmanı, , Diğer, Tamamlandı, 300000

"Rivayet Asrında Hadisçilerin Hadisleri Tesbit Kriterleri", Proje Danışmanı, , Diğer, Tamamlandı, 6000

"Hanefîler ve Hadis Usûlü -ilk Beş Asır Özelinde-", Doktora, İsmail Çiçek

"Abdullah B. El-mübârek ve Hadîs İlmindeki Yeri", Doktora, Hamdi Türkoğlu

"Bâbertî'nin Hadisçiliği", Doktora, Abdurrahman Akkuş

"Zemahşerî ve Hadîs", Doktora, Hasan Yerkazan

"Câbir B. Abdullah ve Hadis Tarihindeki Yeri", Doktora, Abdurrahman Ece

"Çağdaş Selefiye ve Hadis(suudi Arabistan Örneği)", Doktora, Mazhar Tunç

"Hadîslerin Anlaşılmasında Bağlamın Rolü", Doktora, Nurullah Agitoğlu

"Hicrî I. Yüzyıl Hadîs Tenkîd Kriterleri ve İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi", Doktora, Abdulvahap Özsoy

"Mukâtil B. Süleyman ve Rivâyetlerinin Değerlendirilmesi (tefsiru'l Hamsi Mie Âye Mine'l Kur'ân Eseri Özelinde)", Yüksek Lisans, Hamdi Türkoğlu

"Sehâvî'nin Hocaları Özelinde IX. Asırda Hanım Muhaddisler", Yüksek Lisans, Hayriye Betül Özcan

"Ömer B. Abdülazîz'in Tedvîn İle İlgili Rivâyetlerinin Sened ve Metin Tenkidi", Yüksek Lisans, Arzu Kılınç

"Şu`be İbnu`l-haccâc ve Hadîsçiliği", Yüksek Lisans, Abdulvahap Özsoy

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2010 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2005 - 2010 Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1996 - 2005 Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1996 Doktora İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1989 - 1991 Yüksek Lisans İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1984 - 1989 Lisans İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Atatürk Üniversitesi