Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman

"MİKROORGANİZMA VE HİJYEN KAVRAMLARINA YÖNELİK GELİŞİMSEL BİR ARAŞTIRMA", Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019

"Fen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde STEM Uygulamalarının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Faruk Gökçe, Yasemin Gökçe, Songül Gürbüz, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2019

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Ufuk Töman, Elif Başaran, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

"Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çevre bilgi ve çevre eğitimi öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Akın Aykut Konakçı, International Journal of Human Sciences, 2019

"Mikroorganizmaların Özelliklerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Çalışma", Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2019

"Articles on Biotechnology Teaching: Thematic Content Analysis Study", Ufuk Töman, World Journal on Educational Technology, 2019

"KUVVET VE HAREKET KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE AKRAN ÖĞRETİMİ TEKNİĞİ KULLANIMININ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Yasin Ünsal, Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018

"Akran Öğretimi Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesine Yönelik Başarı Düzeylerine Etkisi", Ufuk Töman, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"TÜRKİYE’DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Ufuk Töman, Turkish Studies Educational Sciences, 2018

"7. SINIF IŞIK KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE AKRAN ÖĞRETİMİ TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"An Investigation into the Learning of Ecological Concepts", Ufuk Töman, European Journal of Educational Research, 2018

"EXAMINING THE VARIABLES PREDICTING ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION OF PRESERVICE CLASSROOM TEACHERS", İsmail Sarikaya, Ufuk Töman, Mesut Öztürk, Acta Didactica Napocensia, 2018

"Investigation of Learning Outcomes in Biology Course Curriculum in Terms of Mental Skills", Ufuk Töman, Universal Journal of Educational Research, 2018

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNDEKİGELİŞİMİN ÖĞRETİM SÜRECİNİN PLANLANMASI BOYUTUNDA İNCELENMESİ", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, The Journal of International Science, 2017

"ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNDEKİ GELİŞİMİN ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BOYUTUNDA İNCELENMESİ", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Turkishstudies, 2017

"Eğitsel Şarkı ve Oyun Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kalıcılığı Üzerine Etkileri", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Ezelnur Çeker, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Investigation to Improve the Process of Pre-service Teachers’xx Reflective Thinking Skills through an Action Research", Ufuk Töman, Universal Journal of Educational Research, 2017

"Investıgatıon of Reflectıve Teachıng Practıce Effect on TraınıngDevelopment Skılls of The Pre-servıce Teachers", Ufuk Töman, Journal of Education And Training Studies, 2017

"A Living Example Of Lifelong Learning Prof. Dr. Necmettin Tozlu", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Kavramlarının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumlarının Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Atilla Çimer, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"InvestıgatıonBySkılls of Pre ServıceScıenceTeachers ReflectıveThınkıngFromJournals", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Journal of Computerandeducationresearch (jcer), 2014

"Analysis of TheScienceandTechnologyPreserviceTeachers Opinions on TeachingEvolutionandTheory of Evolution", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, Journal of Educatıonalandınstructıonalstudıesınthe World (wjeıs), 2014

"Analysıs of The Scıence Teachers Vıews On Teachıng Learnıng Process In Reflectıve Thınkıng", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Yusuf Ergen, Routeeducational Social Science Journal (ressjournal), 2014

"TheRelatıonshıpBetweenTheClassroomDıscıplınaryUnderstandıngs of Class TeachersAndTheırJobSatısfactıon", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, Routeeducationalsocialsciencejournal (ressjournal), 2014

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (ejedus), 2014

"DeterminationofMisconceptionsbelongingtothe Solar SystemandBeyond Space Puzzle Unitın 7 th Grade ScienceandTechnologyCurriculumwithTwo tierDiagnosticTests", Ufuk Töman, Yusuf Ergen, International Journal of New Trends in Arts, Sports Scienceeducation(ıjtase), 2014

"Investıgatıonby Level of Pre ServıceScıenceTeachers ReflectıveThınkıng", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Routeeducationalsocialsciencejournal (ressjournal), 2014

"Analysis of Pre Service Science Teachers Views About The Methods Which Develop Reflective Thinking", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Atilla Çimer, International Journal on New Trends in Education And Their Implications (ıjonte), 2014

"Sınıf Öğretmenliği 4 Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (jret), 2014

"ExtendedWorksheetDevelopedAccordıngto 5E Model Basedon ConstructıvıstLearnıngApproach", Ufuk Töman, Ali Rıza Akdeniz, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, International Journal on New Trends in Educationandtheirımplications (ıjonte, 2013

"Effects of reading writing application and learning together techniques on 6th grade students academic achievements on the subject of Matter andTemperature", Fatih Gürbüz, Gökhan Aksoy, Ufuk Töman, Mevlana International Journal of Education (mıje), 2013

"Enerji ve Enerji İle İlişkili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Standart Bir Testin Geliştirilmesi Süreci ve Uygulanması", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"An InvestıgatıonıntotheConceptıonEnergyConservatıon at DıfferentEducatıonalLevels", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Journal of Educatıonalandınstructıonalstudıesınthe World (wjeıs), 2013

"Pre ServıceScıenceTeachers VıewsAboutTeachıngTheorıesandMethods", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, Gökhan Aksoy, Sabiha Odabaşı Çimer, International Journal on New Trends in Educationandtheirımplications(ıjonte), 2013

"Enerji Kaynakları Ve Enerji Depolanması Kavramlarının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"Theviews of scienceandtechnologyteachersaboutcomputerassistedinstruction", Ufuk Töman, Fatih Gürbüz, Sabiha Odabaşı Çimer, Mevlana International Journal of Education (mıje), 2013

"Theviewpoints of physicsteachercandidatestowardstheconcepts in specialtheory of relativityandtheirevaluationdesigns", Ümit Turgut, Fatih Gürbüz, Rıza Salar, Ufuk Töman, International Journal of Academic Researchpart b, 2013

"İşbirlikçi Öğrenme Modeli İle İşlenen Bilgisayar Destekli Öğretim KonularınınÖğrenimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", Ufuk Töman, Atilla Çimer, Sabiha Odabaşı Çimer, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (jret), 2012

"Enerji Dönüşümü Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

"Enerji Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

"Enerji kavramı ile ilgili öğrenci görüşlerinin yaşlara göre değişimi", Ufuk Töman, Arzu Saka, (23.09.2010-25.09.2010), IX. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010

"Fen Bilimleri Dersi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerine göre İncelenmesi", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, (05.06.2014-08.06.2014), VI. Internatıonalcongress of Educatıonalresearch, 2014

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, Yusuf Ergen, (24.04.2014-26.04.2014), 5th International Conference on New Trends in Education And Their Implications, 2014

"Kalıtım Konusunun Öğrenilmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Ufuk Töman, Mete Yusuf Ustabulut, (11.10.2018-13.10.2018), 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018

"AKRAN ÖĞRETİMİ TEKNİĞİNİN 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKDERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Yasin Ünsal, Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, (14.09.2017-16.09.2017), Iıı. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 2017

"Energy and Energy Related Development and Implementaton of A Test For Determınaton of Mısconceptons", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, (17.11.2012-21.11.2012), 9th International Conference on Hands-on Science, 2012

"SİNDİRİM SİSTEMİ KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN FARKLI ÖĞRENİM DÜZEYLERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ", Ufuk Töman, Fatih Gürbüz, (14.04.2017-15.05.2017), 2nd World Congress on Lifelong Education, 2017

"Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Anlaşılma Durumlarının İncelenmesi", Ufuk Töman, (06.08.2018-08.08.2018), Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Arastırmaları Kongresi, 2018

"Etil Alkol Fermantasyonu Konusunun İşlenişinde Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi", Ufuk Töman, Ali Rıza Akdeniz, Sabiha Odabaşı Çimer, Fatih Gürbüz, (07.11.2013-09.11.2013), World Conference on Educational And Instructional Studies, 2013

"TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN ANLAŞILMASININ İNCELENMESİ", Fatih Gürbüz, Ufuk Töman, (14.04.2017-15.04.2017), 2nd World Congress on Lifelong Education, 2017

"Meslek Yüksekokullarındaki Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programlarına Genel Bir Bakış", Derya Yarımkaya, Ufuk Töman, (13.06.2019-15.06.2019), VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019

"Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenme Kuşağı", Fatih Gürbüz, Ümit Turgut, Mustafa Sözbilir, Ufuk Töman, (07.11.2013-09.11.2013), World Conference on Educational And Instructional Studies, 2013

"Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarındaki Öğretim BecerilerininGelişimine Etkisinin İncelenmesi", Ufuk Töman, (20.04.2017-23.04.2017), 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017

"Hücre Yapısı ve Fonksiyonu Konusunun Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Ufuk Töman, (06.09.2018-08.09.2018), Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2018

"Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Farkındalıkları", Ufuk Töman, Derya Yarımkaya, (13.06.2019-15.06.2019), VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019

"Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki", Yusuf Ergen, Ufuk Töman, (05.06.2014-08.06.2014), VI. Internatıonalcongress of Educatıonalresearch, 2014

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlikleri ve Tutumları", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Yusuf Ergen, Ufuk Töman, (08.11.2017-10.10.2017), Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongesi, 2017

"FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ", Ufuk Töman, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017

"Analysis of theScienceandTechnologyPreserviceTeachers Opinions on Teaching Evolution and Theory of Evolution", Ufuk Töman, Faik Özgür Karataş, Sabiha Odabaşı Çimer, (06.06.2013-09.06.2013), V. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 2013

"ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BİYOTEKNOLOJİ KONULARININDEĞERLENDİRİLMESİ", Ufuk Töman, (05.10.2019-08.10.2019), Iksad 4. Internatıonal Congress of Socıal Scıences, 2019

"Current Studies in Educational Measurement Evaluation", Project Assignments and Its Evaluation, Paradigma Akademi, Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, 978-605-7691-06-4, 137-144, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Mühendislik Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2", MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ, Ivpe, Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇER Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ, 978-9940-540-92-0, 239-247, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"EĞİTİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR", BİYOGÜVENLİK KONUSUNDA YAPILANLİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİRİNCELEME, Iksad Publications, Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK, 978-625-7029-79-7, 53-72, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Öğretmenlik Uygulaması ı", Lisans, Türkçe, 2

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 3

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 16

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 12

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 8

"Fen ve Teknoloji Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 6

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 12

"Özel Öğretim Yöntemleri-ıı", Lisans, Türkçe, 16

"Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama", Lisans, Türkçe, 9

"Özel Öğretim Yöntemleri ı Güz", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 12

"Fen ve Teknoloji Öğretimi ı", Lisans, Türkçe, 9

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 8

"Fen ve Teknoloji Öğretimi ıı", Lisans, Türkçe, 6

"Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları ıı", Lisans, Türkçe, 20

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 16

"Evrim", Lisans, Türkçe, 8

"Fen-teknoloji Programı ve Planlama", Lisans, Türkçe, 10

"Özel Öğretim Yöntemleri ı", Lisans, Türkçe, 16

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri 1", Lisans, Türkçe, 16

"Biyolojide Özel Konular", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Eğitim", Lisans, Türkçe, 8

"Evrim", Lisans, Türkçe, 4

"Trafik ve İlk Yardım", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 6

"Özel Öğretim Yöntemleri ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Çevre Bilimi", Lisans, Türkçe, 12

"Özel Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 16

"Beslenme ve Sağlık", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretmen Eğitiminde Aksiyon Araştırması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Düşünme", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Genel Sekreter"

"Genel Sekreter Yardımcısı"

"ENERJİ VE EKOLOJİK TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ 2", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.06.2019-06.06.2019

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 1100 TÜRK LİRASI

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencileri ile Etkileşimi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017

"Bilimin Biyokuşağı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.07.2010-07.07.2010 TÜRK LİRASI

"Genç Bilim İnsanları Yaparak Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 09.09.2013-15.09.2013 TÜRK LİRASI

"8. Sınıf Öğrencilerinin Pisagor Bağıntısı İle İlgili Görsel, Sembolik ve Cebirsel-sözel Temsillerin Bulunduğu Matematiksel Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Serdar Yıldız

"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerinin öz Değerlendirme Yöntemiyle İncelenmesi", Yüksek Lisans, Elif Başaran

"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun İncelenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Yüksek Lisans, Ezelnur Çeker

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2015 Öğretim Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2011 - 2012 Öğretim Görevlisi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Erzincan Üniversitesi
2009 - 2011 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi (yl) (tezli), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2004 - 2009 Lisans Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi