Rektörlük UZEM Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonucu

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

28 Aralık 2020 tarihinde ilan edilen 11 Ocak 2021 tarihinde başvuruları sonlanan Üniversitemiz Rektörlük UZEM Birimi Öğretim Görevlisi(Uygulamalı Birim) alımının, 18 Ocak 2021 günü yapılan giriş sınav sonuçları açıklanmıştır.

 

 Sınav sonuçları için ilgili İlan No'ya tıklayınız. 

İlan No

Birim

Bölüm

ABD / Pr

Unvan

Derece

Adet

2020-0031

Rektörlük

UZEM (Uygulamalı Birim)

UZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Görev yapmak Üzere

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

5

2

 
Not: Sınav sonuçlarıyla ilgili soru ve itirazlarınızı sonuç açıklama tarihini izleyen 10 (on) gün içinde  ilgili birime yapmanız gerekmektedir. 10 günü geçen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 Kurumumuza öğretim elemanı sınav sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler; 

 A- ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

 1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)

 2- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış Diploma Denklik Belgesi,

 3- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora transkript asılları,

 4- Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanlar için ilgili kurumdan alınmış Hizmet Belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu adresinden alınacak Barkodlu HİTAP Dökümü,

5- ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgelerinin çıktıları(muaf olanlar hariç),

6- 2 adet fotoğraf,

7- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

 8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

 9- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden)

 

 

B- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 05/02/2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Dede Korkut Kampüsü 69000/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 İlanen duyurulur. 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

 Telefon : 0 458 211 11 53 Dahili 1178

 Faks : 0 458 211 11 90

 E-Posta : personel@bayburt.edu.tr