Professor Doctor Nasrullah Hacımüftüoğlu

"FAHREDDİN er RAZİ", İSAM Yayıncılık, 265-279, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Nihayetu l İcaz Fi Dirayeti l İ caz", Darı Sadır , Bilimsel Kitap

"Kur an ın Belagatı ve İ cazı Üzerine", Ekev Yayınları, 975815138X, Kitap Bölümü

"İ caz ve Belagat Deyimleri", Ekev Yayınları, 9789758151431, Kitap Bölümü

"Teshil ül Belaga", ANADOLU MATBAASI, Bilimsel Kitap

"Dekan"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Bşk."

"Atatürk Üniversitesi", Prof. Dr. Öğretim Üyesi, 1975-2011, Diğer

"Fahreddin Râzî'nin Tefsirinde Anthropomorfist Yaklaşımlara Reddiyeleri", Doktora, Abdussamet Varlı

"Kâzî Beyzâvî Tefsîrinde Belâgat İlmi ve Uygulanışı", Doktora, Süleyman Gür

"Tencîmu'l Kur'ân: Kur'ân'ın Parça Parça İnmesi", Doktora, Zeki Halis

"Zemahşerî ve İbn `atiyye'nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım", Doktora, Enes Erdim

"İnsanlığın Nübüvvet Anlayışı ve Ebu`l Muin En-nesefi İle Sefuddin El-amidi`nin Nübüvveti İspat Metodları", Doktora, Vecihi Sönmez

"Hakikat ve Mecazın Tek Bir Lafızda Ortak Kullanılması", Yüksek Lisans, Ömer Faruk Sami

"Kur'an'ın Cem'inde ve Devamında Hafızlığın Yeri ve Rolü", Yüksek Lisans, Zübeyde Şakar

"İslami İnanç Penceresinden Tekrardoğuşa Bakış", Yüksek Lisans, Özer Baş

"Hak Dini Kur’an Dili Tefsirinde Kelami Meselelerin İşlenişi", Yüksek Lisans, Zeki Halis

"Ali El-kari`nin Şemü`l-avarız fi Zemmü`r-revafız Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Yüksek Lisans, Yusuf Karapınar

"Seyfuddin El-amidi`nin Ebkar El-efkar Kitabının İmametle Alakalı 8. Kaidesinin Tahkikli Neşri", Yüksek Lisans, Vecihi Sönmez

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2013 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2013 Profesör İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Erzincan Üniversitesi
2002 - 2012 Profesör İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Atatürk Üniversitesi
1982 - 1986 Doktora Fen-edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1981 - 1982 Yüksek Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1971 - 1975 Lisans İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Marmara Üniversitesi