Dean Deputy of Professor Doctor Rafet Metin

Vice Dean Lecturer PhD Ümit Yıldırım
Vice Dean Lecturer PhD Yasemin Tümer Çelik

Faculty Secretary Institute Secretary Mehmet Çakmak
Faculty Board