Research Center Manager Lecturer PhD Gürkan Yıldırım

Deputy Research Center Manager Lecturer PhD Abdullatif Kaban

Deputy Manager Lecturer PhD Murat Karakuş