Research Center Manager Professor Osman Gündüz

Deputy Research Center Manager Lecturer Tuğba Akkoyun Koç

Faculty Secretary Beşir Demir