Personnel List
Academic Staff
Mahir KAVUN
Lecturer PhD Mahir KAVUN mahirkavun
Figen PATIHAN
Lecturer Figen PATIHAN figenpatihan
Administrative Staff
Serhat KALEKAHYASI
Secretariat Serhat KALEKAHYASI skalekahyasi, (2220)
Züleyha ZORLU
Secretariat Züleyha ZORLU zuleyhazorlu, (4090)
Up