Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özkan

"Yesevîlik’te Toplu Zikirlere Kadınların İştirakı İddiaları Üzerine Değerlendirmeler", Ahmet Özkan, Ekev Akademi Dergisi, 2019

"Sünnî Mutasavvıflarda Hz. Ali ve Ehl-i Beyt Algısı: Eşrefoğlu Rûmî Örneği", Ahmet Özkan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2018

"Bahtiyar Vahapzâde’nin Şiirlerinde Manevî-Tasavvufî Boyut", Ahmet Özkan, Turkish Studies- Comparative Religious Studies, 2020

"Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi:Feyzullah el-Kâdirî’nin Şecere-i Kâdiriyye’si", Ahmet Özkan, İsmail Bayer, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018

"Tuhfe i Nâilî de Konyalı Şairler", Veyis Değirmençay, Ahmet Özkan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

"Aynu’l-Kudât el-Hemedânî’nin İdam Savunmasında Tefsir Uygulamaları Ve Tasavvufî Yorumları", İsmail Bayer, Ahmet Özkan, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (çüifd), 2020

"Müzekki’n-Nüfus’ta Fütüvvet", Ahmet Özkan, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020

"İrşadî ve Ağlar Baba'nın Kısas-ı Enbiyâ'sında Tasavvufî Ögeler", Ahmet Özkan, (28.05.2014-30.05.2014), Xıx. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014

"Yunus Emre İzinde İki Sûfi Şair Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Özkan Ahmet (16.11.2011-18.11.2011), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2011

"Alvarlı Efe de Olgunlaştırıcı Bir Unsur Olarak Derd", Ahmet Özkan, (25.04.2013-26.04.2013), Uluslararası Muhamed Lütfi Efendi (alvarlı Efe) Sempozyumu, 2013

"Hacı Bayram-ı Veli'nin Eşrefoğlu Rûmî'ye Tesiri", Ahmet Özkan, (25.05.2016-26.05.2016), Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 2016

"Yunus Emre’xxnin İzinde İki Sûfî, Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Ahmet Özkan, (16.11.2011-18.11.2011), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2011

"Kısas-ı Enbiya", Bayburt Üniversitesi, Nasrullah Hacımüftüoğlu, 978-605-9945-15-8, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü

"Ermenek Araştırmaları II", Karamanoğulları Beyliği Döneminden Günümüze Ermenek’te Tasavvuf Kültürü, Palet Yayınevi, Hüseyin Muşmal, 978-605-7600-05-9, 513-520, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bayburt Araştırmaları, Tarih-Kültür-Dil-Edebiyat", Bayburtlu Celâlî ve Hicrânî’de “Sır” Kavramı, Akademisyen Yayınevi, Ferdi Güzel, 978-625-7707-95-4, 229-248, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kur an da Özel İsimler", İBER, 975-00028-0-6, Bilimsel Kitap

"Eşrefoğlu Rûmî ve İrfan Mektebi Eşrefiyye", Akademisyen, 978-625-770-711-4, Bilimsel Kitap

"Tasavvuf ı", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf Akımları", Lisans, Türkçe, 2

"Anadolu’da Sufi Gelenek", Doktora, Türkçe, 3

"Tasavvuf ve Toplum", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf Kavramları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf ı", Lisans, Türkçe, 6

"Anadolu Tasavvufu", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvufi Metinler", Yüksek Lisans, Osmanlıca, 3

"Tasavvufa Giriş", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2

"Seçmeli Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2

"Dini İletişim ve Rehberlik", Lisans, Türkçe, 2

"Seçmeli Dini Hitabet", Lisans, Türkçe, 2

"Tasaavuf Düşüncesinin Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sufi Hareketler ve Tarihsel Gelişimleri", Doktora, Türkçe, 3

"Arapça Yazılı Anlatım", Hazırlık, Arapça, 4

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Anadolu Tasavvufu", Lisans, Türkçe, 4

"Tasavvuf Istılahlarının Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Teşekkül Döneminde Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf I-ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Arapça Okuma Anlama", Hazırlık, Arapça, 8

"Tasavvuf Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Osmanlı Türkçesi", Lisans, Osmanlıca, 2

"Tasavvuf Metinleri", Yüksek Lisans, Arapça, 3

"Tasavvuf Kurumları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvufi Metinler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf ı", Lisans, Türkçe, 3

"Arapça Kelime Bilgisi", Hazırlık, Arapça, 5

"Medya ve İletişim", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvufun Temel Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar", Lisans, Türkçe, 2

"Günümüz Tasavvuf Hareketleri", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Tasavvuf Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvufi Müesseseler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Seçmeli Osmanlı Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Kuran ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf Literatürü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tasavvuf ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Tasavvuf Tarihi ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Dekan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Diyanet İşleri Başkanlığı", İmam-Hatip, 2001-2002, Kamu

"Diyanet İşleri Başkanlığı", Murakıp, 2002-2013, Kamu

"Makale Yarışması Türkiye Birinciliği", Erzurum Yakutiye Belediyesi, Diğer, Türkiye

"Ağlar Baba'nın Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri", Yüksek Lisans, Muhammet Nayir Akburak

"Tasavvufî Düşüncede Sekr ve Sahv Kavramları", Yüksek Lisans, Adem Urhan

"Manevi Eğitim Yöntemi Olarak Letaif-i Hamse", Yüksek Lisans, Mahmut Dunay

"Günümüz Toplumu Tasavvuf Algısı (ordu Özeli)", Yüksek Lisans, Mustafa Öksüz

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2013 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2006 - 2013 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf (dr), Atatürk Üniversitesi
2003 - 2006 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1994 - 2000 Lisans İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Atatürk Üniversitesi