Ders İçerikleri

I.YARIYIL


Y101 TÜRK DİLİ I

Dil, diller ve Türk Dili, Dil bilgisi, sözcük, cümle, Kelime türleri, Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri


Y103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ

Temel  Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı
 

Y105 YABANCI DİL I 

Bu dersi alan öğrenciler kendilerini temel İngilizce seviyesiyle ifade ederek, değişik iş konularında, insanlarla selamlaşmada, talimatları anlama ve vermede, ricalarda bulunmada, telefon görüşmeleri yapabilme ve bunun gibi işlemleri sözlü anlatım ve konuşma aktivitelerini uygulayarak becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca konuşma ve dinleme pratiklerine ilaveten, öğrenciler dinledikleri parçadan not alabilme, bazı yazılı metinleri üretme, yazılı talimatlar verebilme ve bazı kişisel mesajlar ile davet mektupları yazabilme, özgeçmiş hazırlayabilme becerilerini de geliştirebileceklerdir
 

YMP107 GENEL MUHASEBE

Muhasebenin tanımı, Temel Muhasebe kavramları, Hesaplamalar ve hesapların işleyişi, ,bilanço, bilanço denklemlerindeki azalma ve çoğalmalar, kayıt ve usulleri, Tek düzen hesap planı ve hesap planının ayrıntılı olarak incelenmesi aktif ve pasif hesaplamaların incelenmesi Duran varlıklar ve uygulamalı monografi çözümleri.
 

YMP109 BİLGİSAYARA GİRİŞ

Bilgisayar kavramına giriş. Temel kavramlar, Bilgisayar çeşitleri, genel yapısı, işletim sisteminde klavye kullanımı. Bilgisayar işletim sistemleri, DOS işletim sistemi komutları, Windows'un temel kavramları, Windows işlemleri.
 

YMP111 GENEL İŞLETME

İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, Büyüklük ölçütleri.
 

YMP113 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin fonksiyonları, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iletişim kavramının tanımı ve anlamı, örgütsel iletişimin anlam ve işlevi.
 

YMP115 İKTİSADA GİRİŞ

Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.
 

YMP117 MATEMATİK

Sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, Gerçek sayılar. Üslü ve köklü ifadeler, mutlak değer, temel özdeşlikler, birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Fonksiyonlar, birinci ve ikinci dereceden fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, türev ve integral. Doğrusal denklem sistemleri, 2x2 ve 3x3 matris ve determinantlar.


YMP119 TEMEL HUKUK

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri
 
II .YARIYIL


Y102 TÜRK DİLİ II

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.


Y104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

 Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk İnkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devletinin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.


Y106 YABANCI DİL II

Bu ders Y.Dil 1'in devamı olup, öğrencilerin Y.Dil.1 dersinde kazandıkları temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Bu dersin bitiminde öğrenciler, tercihlerini sorma ve belirtme, yön sorma ve yanıt verme, gelecekle ilgili tahminler yapabilme ve muhtemel olaylar hakkında konuşabilme yeteneklerini geliştireceklerdir. Ayrıca bu ders öğrencilerin edilgen çatı ve dolaylı konuşma kalıplarını kullanarak iş mektupları yazabilme pratiğini kazanmalarını sağlar.


YMP108 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter gelir ve giderlerin tespiti, gelir tablosunun düzenlenmesi, ticari karın vergilendirilmesi, bilanço düzenlenmesi, kar dağıtım tablosu düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi, Vergi Usul Kanununa göre amortismanlar ve yeniden değerleme.


YMP110  BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI

Bilgisayar teknolojisinin değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme. Kelime işlem programını kullanabilme. Çalışma Tablosu programlarının çalışma hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. Internetin sağladığı faydaları kavrayabilme.


YMP112  İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

İşletme faaliyetleri ve yönetim uygulamalarıyla ilgili becerilerini geliştirebilme.Yönetim sürecinde ortaya çıkan sorunları tanıyabilme ve çözüm önerileri sunabilme. Etkili bir iletşimde bulunarak, kendi kendini geliştirme ve yönetme becerisi kazanabilme. Insan ilişkileri ve grup çalışmasının önemini kavrayabilme.


YMP114  MAKRO İKTİSAT

Makro iktisadi yapıyı bu yapının işleyişini kavrayabilme. Ekonomide ortaya  çıkan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme.

 
YMP116 TİCARİ MATEMATİK

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.


YMP118 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

İşletmenin tabi olduğu ticari mevzuatı tanıyabilme. Ticari hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme. Şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme. Ticari senetleri, özelliklerini, türlerini ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunları kavrayabilme.


YMP120  İSTATİSTİK

Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri açıklayabilme. Olasılık Kuramından yararlanarak verileri analiz edebilme. Gerek mikro gerekse makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilme.


III . YARIYIL 


YMP201 BİLGİSAYARLI MUHASEBE-I

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. Bilgisayar ortamında Finansal Tabloları düzenleyebilme. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme.


YMP203  VERGİ HUKUKU 

Vergi Hukukunun; hukuk sistemi içindeki yerini, kaynaklarını uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini, vergi borcunu sona erdiren nedenleri açıklayabilme. Vergi hukukunda süreleri, mükellefin değerlemesini amortismanı açıklayıp hesaplayabilme, vergi suç ve cezalarını ve vergi yargısını kavrayabilme.


YMP205  MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların bilgisi. Maliyetlerin sınıflandırılmasını kavrayabilme. Maliyet unsurlarını kavrayabilme. Maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini uygulayabilme. Maliyet hesaplama sistemlerini uygulayabilme.


YMP207  ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme. Şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki farkları açıklayabilme. Şirketlerin çeşitli organlarını, görev ve sorumluluklarını kavrayabilme.


YMP209  DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

Dış ticaret, gümrük ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisi. Dış ticaret teorilerini kavrayabilme. Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilme. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme.


YMP211  YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I 

Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak.


YMP213.1 MESLEKİ YABANCI DİL-I (SEÇMELİ) 

Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.


YMP213.2  FİNANSAL YÖNETİM (SEÇMELİ)

Finansmanla ilgili temel kavramları tanıyabilme. Finansal tabloların analizinde kullanılan oranları kavrayabilme. Bir işletme için varlıkların yönetimi, kaynakların bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme.


YMP213.3 MUHASEBE SİSTEMLERİ VE ORGANİZASYONU (SEÇMELİ) 

Muhasebede sistem kavramını tanıyabilme. Muhasebe sistemlerini tanıyabilme. Ülkemizde uygulanmakta olan Hesap Planını kavrayabilme. Muhasebe organizasyonunu ve kapsamını tanıyabilme. Muhasebe organizasyonu kurabilme.


YMP213.4 KOOPERATİF MUHASEBESİ (SEÇMELİ):

Kooperatifleri tanıyabilme. Kooperatiflere mahsus muhasebe işlemlerini kavrayabilme. Kooperatiflerde özellik taşıyan bir işlem olarak, Gelir-Gider Farkının dağıtımını yapabilme.


YMP213.5 BORÇLAR HUKUKU (SEÇMELİ) 

Borçlar hukukunun konusu ve kaynaklarını açıklayabilme. Borç ve sorumluluk kavramlarını tanıyabilme. Borçların doğumu, hükümleri ve sona ermesi durumlarını kavrayabilme.


YMP213.6  İNŞAAT MUHASEBESİ

İnşaat muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. İnşaat işlerinde tekdüzen hesap planının kullanımını ve inşaat işlerine özgü hesapları kavrayabilme. İnşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları yapabilme.

 
YMP213.7 KAMU MALİYESİ

Kamu maliyesinin sosyal bilimler içindeki yerini, önemini, konusunu gelişimini ve mali olayları kavrayabilme. Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin önemini, çeşitlerini ayrımını kavrayabilme. Bütçe ve Türk Bütçe Sisteminin özelliklerini ve bütçe sürecini kavrayabilme. Devlet boçlarının nedenlerini, kaynaklarını ve yönetimini kavrayabilme. Maliye politikası açısından, belli amaçlara ulaşmak için, mali araçların miktar ve birleşiminde yapılan ayarlamaların etkilerini kavrayabilme.


IV . YARIYIL

 
YMP202  BİLGİSAYARLI MUHASEBE-II 

İşletme hesabı esasını kavrayarak paket programda bunu uygulayabilme. İşçi takibi ve sigorta işlemlerini bilgisayar ortamında kullanabilme. Işletmelerin çek-senet, stok takipleri ve ürün maliyetlerini hesaplayabilme.

 

YMP204  TÜRK VERGİ SİSTEMİ 

Türk vergi mevzuatında yer alan gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin teorisini ve uygulamalarını kavrayabilme.

 

YMP206  MUHASEBE DENETİMİ 

Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. Muhasebe denetimi ile ilgili tarihi gelişimi kavrayabilme. Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilme. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kağıtlarını kavrayabilme. Iç kontrol sistemini ve iç kontrol sisteminin muhasebe denetimi açısından önemini kavrayabilme. Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini kavrayabilme.


YMP208  İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU

İş Hukukunun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, bölümleri olan Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavrayabilme. Sosyal Güvenlik Sisteminin, gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye�deki sosyal güvenlik kurumlarını tanıyabilme.


YMP210  DIŞ TICARET İŞLEMLERI MUHASEBESI 

Türk dış ticaret rejimi, kambiyo mevzuatı ve özelliklerini tanıyabilme. Dış ticaret işletmelerine yönelik hesap planı ve muhasebe işlemlerini kavrayabilme. Döviz, menkul kıymet ve avans işlemleri ile ilgili kayıtları yapabilme. Ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilme. Belge akışını kavrayabilme.


YMP212  YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II 


Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak.


YMP214.1 MESLEKİ YABANCI DİL-II

Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme.


YMP214.2 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İşletmelerde kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme. İşletmelerin mali analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilme. Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme. Bilgisayar ile mali analiz tekniklerini uygulayabilme

.
YMP214.3 BANKA MUHASEBESİ 

Banka ile ilgili temel kavramları kavrayabilme. Bankaların ekonomide üstlendiği rolü kavrayabilme. Bankaların kuruluş ve muhasebe işlemlerini uygulayabilme.


YMP214.4 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK

Masa üstü yayıncılıkta kullanılan araçları tanıyabilme. Bilgisayar büro programlarını etkili kullanabilme. Yazışma ve dosyalama tekniklerini uygulayabilme.


YMP214.5 ENFLASYON MUHASEBESİ 

Enflasyonun işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini tahmin edebilme. Enflasyon etkisinin muhasebe bilgilerine ve finansal tablolara yansıtılmasını uygulayabilme. Enflasyon etkisini gidermede kullanılan yöntemleri tanıyabilme. Enflasyon muhasebesi ile ilgili muhasebe standartlarını kavrayabilme. Ülkemizde enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama örneklerini açıklayabilme.

 


YMP214.6 KONAKLAMA MUHASEBESİ

Konaklama Muhasebesi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. Konaklama muhasebesinin özelliklerini kavrayabilme. Müşterilere sunulan hizmetlerin maliyetini hesaplama yöntemlerini uygulayabilme. Konaklama işletmelerinin çeşitli departmanlarının gelir ve giderlerinin ayrı ayrı tespit ve tayin yöntemlerini uygulayabilme. Konaklama işletmeleri departmanlarını maliyet ve karı belirlendikten sonra işletmenin temel finansal tablolarını (Bilanço ve Gelir Tablosu) düzenleyebilme.


YMP214.7 TİCARİ BİLGİ VE BELGELER 

Ticari faaliyetlerde kullanılan belgelerin tanyabilme ve buna uygun uygulamaların yapılabilmesini kavrayabilme.