Mobile Logo Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yönerge

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
UYGULAMA YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak

MADDE 1-(1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2-(1) Bu Yönergede geçen;

a) BAYÜ TÖMER: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 3-(1) BAYÜ TÖMER’e alınacak öğrenci sayısı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 4-(1) BAYÜ TÖMER’e; Bayburt Üniversitesine yurt dışından başvurup kabul alanlar, üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler, Bayburt Üniversitesine gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki yabancılar, yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları ile Türkçe öğrenmek isteyen diğer kişiler öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.  Kurslara kayıt olan kursiyer, BAYÜ TÖMER’deki bütün uygulama ve şartları kabul etmiş olur.

 1. Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri BAYÜ TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.

 2. Bayburt Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtta diğer üniversitelerin TÖMER belgeleri kabul edilir.

 3. Eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan TÖMER belgesi istenilmektedir. (En az B1 Sertifikası)

Kayıt-Kabul ve Yerleştirme

MADDE 5- BAYÜ-TÖMER kurs programları en az bir yıl önceden belirlenir. Kursiyerler internet başvurusu ya da şahsen başvurarak istedikleri tarihteki bir kursa kayıt yaptırabilirler. Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuran kursiyerlere “Kabul Belgesi” (acceptance) yollanır. Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri iade edilmez. Fakat parasını yatıran kursiyerler,  1 yıl içinde, daha sonraki kurslardan birine kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MADDE 6-1. Yabancı öğrenciler için gerekli belgeler:

2 adet fotoğraf

Pasaport fotokopisi (fotoğraflı sayfa)

Kurs ücretinin yatırıldığına dair makbuz (Dekont)

2. Türk Öğrenciler için:

2 adet fotoğraf

Kurs ücretinin yatırıldığına dair makbuz (Dekont)

Öğrenci kimlik fotokopisi

Seviye Tespit Sınavı

MADDE 7-Kurslardan 2 hafta öncesinde kursiyerler kur sınavına alınırlar. Sınav sonucuna göre kurslardan birine yerleştirilirler.

Kurs ve Sınav Ücreti

MADDE 8- BAYÜ TÖMER’de öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl BAYÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TL ya da USD ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

Kayıt Yenileme

MADDE 9- BAYÜ-TÖMER kurslarına devam eden kursiyerler her kurs başında belirlenen süre içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Başarısız olan kursiyerler aynı kursu tekrar etmek isterlerse yeniden ücret yatırmaları ve kayıt yaptırmaları gerekir.

Dışarıdan Sınava Katılacakların Ödeyeceği Ücret

MADDE 10-Sertifika sınavına dışarıdan katılacaklar BAYÜ-TÖMER Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen ücreti TL ya da USD olarak ödemek zorundadırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 11-(1) BAYÜ TÖMER’de öğrenim süresi en az bir yarıyıldır. Azami süre, öğrencinin dil seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Öğretim yılı

MADDE 12-(1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.

(2) Her yarıyıl en az seksen (16 Hafta)  iş günüdür.

(3) BAYÜ TÖMER’de öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıt Silme

MADDE 13- Kursiyerlerin “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nde belirtilen “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasını gerektiren disiplin suçlarından birini işlemesi durumunda kurslardan kaydı silinir.

Eğitim-Öğretim Programları ve Kurs Dönemleri

MADDE 14- BAYÜ TÖMER’de Türkçe dil kursları:

Temel Düzey Kurs A1-A2

Orta Düzey Kurs B1-B2

İleri Düzey C1

Üst Düzey: Akademik Türkçe

olmak üzere beş kurstan oluşur. Her normal kurs dönemi (A1-A2,B1-B2,C1) haftada; 20 saat üzerinden 6 haftayı, Akademik Türkçe haftada; 20 saat üzerinden 4 haftayı kapsar. Bu duruma göre altı kurun ders saati toplamı 680 saattir.

Akademik Türkçe, C1 kurunu bitiren herkes için zorunludur.

MADDE 15-(1) BAYÜ TÖMER’de dersler kur sistemine göre yürütülür. Kur seviyeleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) doğrultusunda belirlenir.

(2) BAYÜ TÖMER’de başarılı olarak Bağımsız Dil Kullanımı (B2, C1) sertifikasını alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölüme başlayabilir.

(3) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesine (TYYÇ) göre Bayburt Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıtta Aranan Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir;

Ön Lisans

B1 Orta Düzey

Lisans

B2 Orta Düzey

Yüksek Lisans

C1 İleri Düzey

Doktora

C1 İleri Düzey

(4) Türkçe Dil yeterlik düzeyleri;

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.

B2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde Lisans öğrenimine başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar BAYÜ TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek yoluyla Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

B1 Düzeyi: Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde Ön Lisans öğrenimine başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar BAYÜ TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek yoluyla Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 (bir) yıl izinli sayılacaklardır. 1(bir) yıl sonunda BAYÜ TÖMER ya da diğer üniversiteler tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek yoluyla Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

A1 Düzeyi: Türkçesi hiç yoktur. Bu öğrenciler 1 (bir) yıl izinli sayılacaklardır. 1(bir) yıl sonunda BAYÜ TÖMER ya da diğer üniversiteler tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek yoluyla Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.

(5) Kur program ve seviyeleri şunlardır:

a) Hafta içi olmak üzere yürütülen programda Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2 ) ve Yetkin Dil Kullanımı (C1) seviyeleri bulunur.

b) Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2 ) ve Yetkin Dil Kullanımı (C1) seviyelerini bitiren kursiyerlere sertifika verilir.

c) Akademik Türkçe seviyesini bitiren kursiyerlere sertifika verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Sertifika

Ders başarısı

MADDE 16-(1) Öğrencilerin BAYÜ TÖMER derslerindeki başarısının ölçülmesinde; derse devam değerlendirmeye katılır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörün hangi oranda etki edeceği ve ölçme-değerlendirme yöntemi o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başında dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Sınavlar

MADDE 17- Her kurs döneminde Temel Seviye (A1-A2), Orta Seviye (B1-B2) ve İleri Seviye (C1) Kurslar için ayrı ayrı sınav yapılır.( Kur devam ederken Öğretim elemanı ara sınavlar alabilir.)

Eğitim Yöneticisi her kurs için ayrı ayrı sınav komisyonu oluşturur. Sınav komisyonları üç kişiden oluşur. Bu üç kişiden biri Eğitim Yöneticisi tarafından “Sınav Komisyon Başkanı” olarak görevlendirilir. Sınav Komisyonu yazılı kâğıtlarını okuduktan sonra not çizelgeleriyle Eğitim Yöneticisine teslim eder.

MADDE 18- BAYÜ TÖMER’de 9’uncu maddede belirtilen alanların hepsine öğretimde birliği ve devamlılığı sağlamak amacıyla aynı öğretim görevlisi/elemanı girer.

Sınav Sonuçlarının İlanı

MADDE 19- Kurs dönemi sınavlarının sonuçları yapıldıkları tarihten en geç 3 gün sonra ilan edilir.

Kurs Dönemi Sonu Başarı Notu

MADDE 20-Kayıt olunan kursta başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede aşağıdaki belirlenen alanlarda toplam 100 (yüz) puan üzerinden en az 60 alınması gerekmektedir. Ancak bu alanların her birinden alınacak puan aşağıda belirlenen en az puandan düşük olamaz.

 

         En çok

En az

Yazma

25

15

Karşılıklı Konuşma

15

9

Sözlü Anlatım

10

6

Okuma

20

12

Dinleme

15

9

Dilbilgisi

15

9

TOPLAM

100

60

Tek Alan Sınavı

MADDE 21- Temel Kurs I,II; Orta Kurs I,II ve İleri Kurs I’ de dönem sonu sınavlarında sadece bir alanda başarısız olan öğrenci, sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içinde ilan edilen bir günde aynı sınav komisyonunca yapılacak tek alan sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenci başarısız oldukları kursa tekrar etmek zorundadırlar.

Kurs Tekrarı

MADDE 22- Öğrenciler, kayıtlı oldukları kurstaki alanların tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Kursiyerler, kayıtlı olduğu kursu başarmadıkça bir üst kursa kayıt yaptıramazlar.

Mazeret Sınavı

MADDE 23-Dönem sonu sınavlarına haklı ve geçerli sebeplerle katılamayanlar için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte yapılacağını Eğitim Direktörü belirler.

Maddi Hata

MADDE 24- Maddi hata gerekçesiyle ilan edilen notlara ilan tarihinden en geç bir hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu sürenin sonunda ilan edilmiş notlar kesinleşir ve hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz. Sınav kâğıtları ve sınav cetvellerinde maddi bir hata tespit edilirse bu hata Sınav Komisyonu başkanı tarafından düzeltilir.

Değerlendirme

MADDE 25-(1) Seviye Tespit Sınavı;

a) Akademik dönem başında kurslardan bir hafta öncesinde yapılır. Kursiyerler sınav sonucuna göre kurslardan birine yerleştirilirler.

b) Türkçe yeterliğini belirlemek isteyen herkesin girebileceği bir sınavdır. Bu sınav, aşağıda belirtilen beceri alanlarında uygulanır:

 • Okuma

 • Dinleme

 • Yazma

 • Sözlü Anlatım

 • Karşılıklı Konuşma

c) Seviye Tespit Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 • 50-59 arası puan alan öğrencilere A2,

 • 60-69 arası puan alan öğrencilere B1,

 • 70-84 arası puan alan öğrencilere B2,

 • 85-100 arası puan alan öğrencilere C1, “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilecektir.

d) Toplam puanı 60 (altmış)’dan daha az olan öğrencilere Türkçe Yeterlik Belgesi verilmez.

e) Türkçe yeterlik düzeyi A1, A2 düzeyinde olan öğrenciler, Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılırlar. İzinli olan adaylar, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden öğretim yılı kayıt tarihine kadar bölüm veya programa kabul edilirler. Bir yılın sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz eder. Kayıt olduğu bölüm/programdan mezun olmadan C1 düzeyi belgeleyemeyenler veya BAYÜ TÖMER tarafından açılacak Türkçe yeterlik Sınavında başarılı olamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Bu sınavdan başarısız olan adaylar ile Türkçe seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler BAYÜ TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe kursuna ilişkin eğitim programı, eğitim-öğretim başlamadan önce BAYÜ TÖMER’in İnternet sayfasında ilan edilir.

g) Sınav ücreti her akademik yıl başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Kur Belirleme (Sertifika) Sınavı;

a) BAYÜ TÖMER 'de öğrenim görmek isteyen adayların hangi düzeyden öğrenime başlayacaklarını belirleyen kurum içi bir sınavdır.

b) Her kur döneminin (A1, A2, B1, B2, C1) sonunda uygulanan kur bitirme sınavıdır.

c) Türkçe Yeterlik Sınavındaki beceri alanlarında uygulanır.

d) Kur Belirleme Sınavı ücretsizdir.

(3) Türkçe Yeterlik Sınavı;

a) Türkçe Yeterlik Sınavı (Dönem Sonu Sınavına) Temel Düzey  (A1) düzeyinde başlayıp ilgili kurların tamamına devam eden kursiyerler sadece girebilir.

b) Seviye Tespit Sınavındaki beceri alanlarında uygulanır.

c) Kurs öğrencilerine ücretsizdir. Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmak için sınava giren kişilere sınav ücretli olup sınav ücreti Yönetim kurulunca belirlenecektir.

(4) Akademik Türkçe Sınavı;

(a) Temel Düzey  (A1) düzeyinde başlayıp ilgili kurların tamamı başarıyla tamamlayan ve Akademik Türkçe kursuna devam eden öğrencilerle Akademik Türkçe seviyesini sınamak isteyenlerin girebileceği bir sınavdır.

(b) Kurs öğrencilerine ücretsizdir. Akademik Türkçe seviyesini sınamak isteyenler için ücretli olup sınav ücreti Yönetim kurulunca belirlenecektir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı