Mevzuat

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BAYÜTÖMER): Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; yurt dışı Türkler ve Türkiye dışındaki akraba topluluklar ile yabancılara Türkçe öğretimi yapmak; bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, desteklemek, geliştirmek ve yayımlamak için imkân sağlamak; ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, özel veya resmî kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimleri oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

b) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak.

ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim görmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

d) Merkezin amacıyla ilgili konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak.

e) İş birliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek.

g) Akraba topluluklar ve yurt dışı Türkler ile ortak projeler düzenlemek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8-
 (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezde Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(4) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9-
 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi/sekiz üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma, altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilme gibi gerekli görülen hâllerde üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her eğitim ve öğretim döneminde en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Merkezin öğretim programlarından ve sınavlardan alınacak ücretleri belirleyerek ilgili üst birimlere öneri sunmak.

f) Merkezde birimler, çalışma grupları ve koordinatörlüklerin oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getirdiği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uluslararası bölge koordinatörleri ve görevleri
MADDE 10-
 (1) Uluslararası bölge koordinatörleri; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Uluslararası bölge koordinatörleri Merkeze kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin ülke/bölgelerini temsil edecek şekilde üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten uluslararası bölge koordinatörleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma, altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilme gibi gerekli görülen hâllerde uluslararası bölge koordinatörü olarak görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilebilir.

(2) Uluslararası bölge koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Her eğitim ve öğretim döneminde gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak.

b) Merkezin anlaşmaları/protokolleri çerçevesinde gerçekleşen öğrenci ve/veya personel hareketliliğinde ilan ve seçim aşamasında hareketliliğin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Merkeze gelen yabancı öğrencilerin ve personelin her türlü karşılama, yerleştirme, takiplerinin yapılmasını sağlamak.

ç) Çalışma ülke/bölgesine giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer ve benzeri aktivitelerde Merkezin ve Üniversitenin temsilini sağlamak.

Personel ihtiyacı
MADDE 11-
 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12-
 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Birimler
MADDE 13-
 (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler, koordinatörlükler ve geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 14-
 (1) Merkez tarafından desteklenen eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15-
 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16-
 (1) 22/8/2014 tarihli ve 29096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17-
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18-
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı