Makale

 1. Kahya Cem, Kuloğlu Sümeyya,"Emotional Labor: the Role of Servant Leadership",JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES,vol.7,no:44,pp:1627 - 1633, 2022
 2. Kahya Cem, Pehlivan Kader,"The Relatıonshıp Between Workplace Ostracısm and Organızatıonal Commıtment",International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies,vol.8,no:47,pp:753 - 758, 2022
 3. Kahya Cem, Durak Gizem,"Workplace Jealousy and Envy on Organizational Citizenship Behavior: a Study on Healthcare Organızation",International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences,vol.8,no:58,pp:1499 - 1504, 2022
 4. Kahya Cem, Yanar Evren,"Gossıp and Cynıcısm: a Case Study for a Healthcare Organızatıon",JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES,vol.7,no:43,pp:1251 - 1256, 2022
 5. Kahya Cem,"Örgütsel Sessizliği Kırmanın Bir Yolu Olarak Örgütsel Demokrasi",SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL,vol.7,no:91,pp:5453 - 5458, 2021
 6. Kahya Cem,"Adalet Mülkün Temeli Midir? Politik Kayırmacılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi",SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL,vol.7,no:54,pp:3540 - 3545, 2021
 7. Kahya Cem,"The Role of Spırıtual Intellıgence on Entrepreneurıal Self-Effıcacy",SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL),vol.6,no:38,pp:2274 - 2279, 2020
 8. Kahya Cem,"The Role of Person - Organızatıon Fıt on Organızatıonal Cynıcısm",JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES,vol.6,no:33,pp:1807 - 1813, 2020
 9. Kahya Cem,"The Role of Nepotısm on Organızatıonal Cynıcısm",The Journal of International Social Research,vol.13,no:75,pp:640 - 646, 2020
 10. Kahya Cem,"Are You Fake or Real? the Role of Emotional Labor on Leader-Member Exchange",The Journal of International Social Research,vol.12,no:67,pp:901 - 907, 2019
 11. Kahya Cem,"Stay or Quit: the Role of Psychological Contract on Turnover İntentions",Social Sciences Studies Journal,vol.5,no:48,pp:6134 - 6141, 2019
 12. Kahya Cem,"Kurumsallaşma Sürecinde Sanal Kaytarma Davranışlarının İş Performansı Üzerindeki Rolü",Journal of International Social Research,vol.11,no:61,pp:860 - 871, 2018
 13. Kahya Cem,"Sessizliği Bozmak: Örgütsel Çatışma Yönetiminin Rolü (Türkiye Örneği)",Journal of International Social Research,vol.11,no:60,pp:953 - 964, 2018
 14. Kahya Cem,"Örgütsel Sessizliğin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Rolü",Journal of International Social Research,vol.11,no:59,pp:984 - 993, 2018
 15. Kahya Cem,Kesen Mustafa,"The Effect of Perceived Organizational Support on Work to Family Conflict: a Turkish Case",Research Journal of Business and Management,vol.1,no:2,pp:139 - 148, 2014
 16. Kahya Cem,"Mesleki Özyeterlilik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma",Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.5,no:1,pp:293 - 314, 2015
 17. Kahya Cem,Dağcı Abdullah,"Dindarlığın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Rolü",Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:12,pp:461 - 483, 2015
 18. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,"Ekonomi Okuryazarlığının Girşimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü",The Journal of Academic Social Sciences Studies,no:39,pp:139 - 156, 2015
 19. Kahya Cem,"Örgütsel Sinizm İş Performansını Etkiler Mi? İş Tatmininin Aracılık Etkisi",Global Journal of Economics and Business Studies,vol.2,no:3,pp:34 - 46, 2013
 20. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,"Sosyo-Demografik Özellikler ve Girşimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi: Bayburt İli Örneği",Akademik Bakış Dergisi,no:38,pp:1 - 14, 2013
 21. Naralan Abdullah,Yıldız İbrahim,Kahya Cem,"Dönüştürücü Liderlik Algısı ile Bilgi Yönetimi Kabiliyetleri Arasındaki İlişkiler: Kosgeb İşletmelerinde Örnek Bir Uygulama",Journal of Management and Economics Research,no:20,pp:65 - 87, 2013
 22. Karcıoğlu Fatih,Kahya Cem,Buzkan Kemal,"Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri",Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.26,no:1,pp:77 - 91, 2012
 23. Karcıoğlu Fatih,Kahya Cem,"Lider Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi,vol.15,no:2,pp:337 - 352, 2011
 24. Karcıoğlu Fatih,Gövez Elif,Kahya Cem,"Yöneticilerin İletişim Tarzı ve Kullandıkları Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi,vol.15,no:1,pp:327 - 340, 2011
 25. Kahya Cem,"Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Sendromu İlişkisi",Journal of Turkish Studies,vol.10,no:1,pp:523 - 546, 2015
 26. Kahya Cem,"The Relationship Between Locus of Control and Organizational Silence: a Study on the Turkish Academicians",International refereed Academic Social Sciences Journal,no:19,pp:1 - 18, 2015
 27. Kahya Cem,Pabuçcu Hakan,"Evaluationing Leadership Styles Within the Scope of Rensis Likert's System 4 Model by Using Fuzzy Ahp Approach",International Refereed Academic Social Sciences Journal,vol.6,no:17,pp:1 - 23, 2015
 28. Durgut Mehmet,Kahya Cem,"Duygusal Emek ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Kamu İç Denetçileri Üzerinde Örnek Bir Uygulama",Journal of Management of Management and Economics Research,vol.13,no:1,pp:348 - 364, 2015
 29. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,Durmaz Atakan,"Liderlik ve Beşeri Sermaye Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: Kamu ve Özel Sektör Bankalarında Örnek Bir Uygulama",Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,no:14,pp:353 - 374, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk