Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde; Üniversitemiz ile imzalanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Hizmeti Protokolü kapsamında 19.02.2022 tarihinde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları 25 Şubat 2022 tarihinde açıklanmış olup, yazılı sınav sonuçlarına yapılan itirazlar KTU UZEM tarafından değerlendirilerek kesinleşen yazılı sınav sonuçları Üniversitemize bildirilmiştir. Adaylar kesinleşen sınav sonuçlarını(doğru, yanlış ve boş) https://gys.ktu.edu.tr/Home/GirisYap adresinden e-posta adresi ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Kesinleşen yazılı sınav sonuçlarına göre:

Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Girecek Aday Listesi için tıklayınız.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Girecek Aday Listesi için tıklayınız.

 

Kesinleşen yazılı sınav sonuçlara göre Yönetmeliğin 13 üncü maddesi: “Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.” hükmü uyarınca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 30 Mart 2022 Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen tarih ve saat aralığında Mühendislik Fakültesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI SÜRECİ

Sözlü Sınav

30 Mart 2022 Çarşamba- 09.00-17.00 saatleri arası

Sözlü Sınav Sonucunun İlanı

31 Mart 2022 Perşembe

Sözlü Sınav İtirazlarının Alınması
(Personel Daire Başkanlığına Şahsen Dilekçe İle Yapılacaktır)

5 İş Günü (31 Mart 2022-7 Nisan 2022)

Sözlü Sınav İtirazların Sınav
Kurulunca Karara Bağlanması

8-14 Nisan 2022

Kesinleşen Aday Listelerinin İlan Edilmesi*

14 Nisan 2022 Çarşamba

* - Sözlü Sınava herhangi bir itiraz olmaması halinde kesinleşen aday listeleri 8 Nisan 2022 tarihinde ilan edilir.

Sözlü sınav uygulamasında ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.
 

Başarı sıralaması

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.  Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığımızın internet sayfasında ilan edilir. Başarı puanı; yüz (100) tam puan üzerinden Görevde Yükselme Sınavı için en az altmış beş (65) olanlar, Unvan Değişikliği sınavı için ise en az yetmiş (70) olanlar başarılı kabul edilirler.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.


Yayın Tarihi: 
Yukarı