Öğretim Üyesi Alım İlanı (18.08.2021)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

           

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Pr.

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrük İşletme

Gümrük İşletme

Profesör

1

1

Doçent unvanını almış olmak. H indeksi 10'un üzerinde olmak ve Q1 kategorisindeki SCI dergilerde yayınları olmak.

2

Bayburt Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fizik alanında almış olmak. Süper iletkenlerin manyetik kaldırma kuvveti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Sosyal ve Beşeri alanlarda almış olmak. Yöntemli düşünme ve modern düşünce üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.  Sağlık kurumlarında örgütsel bağlılık üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Finansal kalkınma ve ekonomik büyüme ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Sosyal güvenlik ve istihdam konularında çalışmalar yapmış olmak.

7

Bayburt Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doçent unvanını almış olmak. Q1 kategorisinde makaleleri bulunmak ve öğretmenler için cinsiyet eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

8

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

Resim

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Resim veya Resim-İş Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bu alanların birinde doktora yapmış olmak. Türk kültürünün çağdaş Türk sanatına etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

9

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme veya Türkçe Eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Görsel materyal türlerinin öğretim programına uygunluğu konularında çalışmaları bulunmak.

10

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans ve yüksek lisansını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler bilim dalında doktora yapmış olmak. Öğrencilerde okul tükenmişliği ile depresyon ve kaygı arasındaki ilişki üzerine çalışmaları bulunmak.

11

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Maliye Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Muhasebe ve Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Varlıkların değerleme esasları ve amortisman işlemlerinin vergilendirilmesi üzerine çalışmaları bulunmak.

12

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İş Sağlığı ve Güvenliği bilim dalında doktora yapmış olmak. Elektrikle çalışmalarda koruma tedbirleri ve spor salonlarının risk analizi üzerine çalışmaları bulunmak.

13

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olup Türkçe Eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Değerler eğitiminin Türkçe öğretimine katkısı üzerine çalışmaları bulunmak.

14

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Hemşirelik veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim dalında yapmış olmak. .

15

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Hemşirelik veya Halk Sağlığı Hemşireliği bilim dalında yapmış olmak.

16

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Rekreasyon Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Badminton sporcularının fiziksel performansı üzerine çalışmaları bulunmak.

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Profesör kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde, Doçent kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-  Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

3- Özgeçmiş (YÖK Formatında veya YOKSİS çıktısı),

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için altı (6) nüsha dosya,

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

9- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

10- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

11- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair Sağlık Beyanı.

12- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı)

13- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu adresinden alacakları HİTAP Hizmet Dökümü

14- Mal bildirim formu, (Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)

 

BAŞVURU YERİ

Profesör ve Doçent kadrosu için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 01/09/2021 Çarşamba günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete:  18/08/2021 Tarihli ve 31572 Sayılı Resmi Gazete