Doçent Doktor Murat Kul

"Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine katılan bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin bazı Demografik Değişkenlere göre İncelenmesi ( Adıyaman İl Örneği)", Murat Kul, Mustafa Alper Mülhim, İsmail Karataş, Yılmaz Ünlü, Fikret Kelleş, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin medya okur yazarlık düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi", Yılmaz Ünlü, Serdar Uslu, Murat Kul, Adem Solakumur, Çetin Yaman, İnternational Journal of Culturel And Social Studies, 2017

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Öğrenim Gören Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi", Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Kul Murat, Özkan Ali, öz Ümit, Cengiz Caner, International Journal of Science, Culture And Sport, 2013

"The effects of age sports experience and physical self perception on competition anxietylevels of female football players", Taner Bozkuş, Mutlu Türkmen, Murat Kul, International Journal of Academic Research, 2013

"Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Sorunları Ve Performanslarına Etkileri (Sakarya İli Örneği)", Murat Kul, Gülten Hergüner, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

"Determination of Some Physical Fitness andBody Composition Characteristics of YoungBocce Players in Turkish National Team", Mutlu Türkmen, Ali Özkan, Taner Bozkuş, Murat Kul, Sport Mont, 2018

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNCEEĞİLİMLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ1", Murat Kul, Uğur Aydemir, Kesit Akademi Dergisi, 2018

"Examining the Relationship Between Tendency of Reflective Thinking and Reflection Abilities of Physical Education and Sports Teachers", Adem Solakumur, Murat Kul, Gülten Hergüner, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin ve Yansıtma Yeteneklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Adem Solakumur, Murat Kul, Yılmaz Ünlü, Mustafa Alper Mülhim, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİKŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİÖRNEĞİ", Murat Kul, Mustafa Yıldız, The Journal of Academic Social Science, 2018

"Lise Öğrencilerinin Spor Değişkenine Göre Sosyal Beceri ve AtılganlıkDüzeylerinin Karşılaştırılması", Murat Kul, Meryem Demirel, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2015

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin LiderlikÖzelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi", Recep Aydın, Taner Bozkuş, Murat Kul, International Journal of Science Culture And Sport, 2016

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)", Murat Kul, Fatih Yaşartürk, Okan Aydın, Burcu Aydın, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (uksad), 2018

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİKŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYONDÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, Mustafa Yıldız, Turkish Studies, 2018

"REKREASYON AÇISINDAN ORMANLAR VE ÇEVRE", Hayri Akyüz, Murat Kul, Fatih Yaşartürk, International Journal of Science Culture And Sport, 2014

"BARTIN VE ZONGULDAK İLLERİNDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, Mehmet Gebedek, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2015

"AMATÖR FUTBOLCULARIN ALGILARINA GÖRE ANTRENÖRLERİNLİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, Abdullah Bensiz, Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi1", Murat Kul, Mutlu Türkmen, Gürkan Elçi, International Journal of Contemporary Educational Studies (ıntjces), 2018

"HALK OYUNCULARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLESAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VEİLİŞKİLENDİRİLMESİ", Ali Özkan, Taner Bozkuş, Murat Kul, Mutlu Türkmen, Ümit öz, Cengiz Caner, Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Dergisi, 2013

"BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNEĠLĠġKĠN TUTUMLARI ĠLE ÖZ YETERLĠKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ", Murat Kul, Murat Akbal, Tidasd Türk İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2018

"An Investigation of Professional Problems of Physical Education andSports Teachers and Effects of These Problems on their Performanceand Motivation", Murat Kul, Fatih Yaşartürk, Sevim Handan Yılmaz, Higher Education Studies, 2018

"Beden eğitimi ve spor dersinin down sendromlu çocukların ruhsal uyum düzeylerine etkisi", Murat Kul, İsmail Karataş, Zeynel Abidin Şenlik, Mustafa Yıldız, Intjss, 2017

"BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", Murat Kul, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş, International Journal of Contemporary Educational Studies (ıntjces), 2016

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Yılmaz Ünlü, Serdar Uslu, Murat Kul, Adem Solakumur, Çetin Yaman, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (uksad), 2017

"The Investıgatıon Of State Anxıety Level Of Wrestlıngnatıonal Team Athletes In Natıonal Team And Club competıtıons", Murat Kul, Alpaslan Görücü, Mehmet Özal, Erkan Çetinkaya, Harun Genç, Bilal Demirhan, Nigar Yaman, Ovıdıus Unıversıty Annals, Serıes Physıcal Educatıon And Sport “scıence, Movement And Health, 2012

"Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Rekreasyon Algı Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Batı Karadeniz Bölgesi Örneği", Mutlu Türkmen, Murat Kul, Emine Genç, Murat Sarıkabak, Turkish Studies, 2013

"Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", Murat Kul, İsmail Karataş, Mustafa Alper Mülhim, Yılmaz Ünlü, Fikret Kelleş, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"DETERMINATION AND RELATIONSHIPS OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS", Taner Bozkuş, Mutlu Türkmen, Murat Kul, Ali Özkan, Ümit öz, Cengiz Caner, International Journal of Science Culture And Sport, 2013

"TÜRK’ÜN STRATEJİ VE ZEKÂ OYUNU “MANGALA", Murat Kul, Turkish Studies, 2018

"Analysis of Physical Education and Sports School Football Special Talent Examination via Rasch Model of Measurement: Bartin University Sample", Murat Kul, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

"Determination of the relationship between physical activity levels and healthy life style behaviors of university students", Mutlu Türkmen, Murat Kul, Mehmet Öçalan, Ali Özkan, Taner Bozkuş, Australian Journal of Basic And Applied Sciences, 2013

"Determination of the Relationship between HealthyLifestyle Behaviors, Physical Fitness, and Risk Factorsof Coronary Heart Diseases in University Students", Ali Özkan, Mutlu Türkmen, Taner Bozkuş, Murat Kul, Fatih Yaşartürk, Recep Soslu, Recep Aydın, Ümit öz, Education Sciences, 2018

"Themes of Reflective Thinking as a Predictor of Physical Education and Sport Pre-Service Teachers’ the Entrepreneurial Characteristics", Murat Kul, Sadık Adatepe, Journal of Education And Training Studies, 2018

"Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların RuhsalUyum Düzeylerine Etkisi", Murat Kul, İsmail Karataş, Mustafa Alper Mülhim, Zeynel Abidin Şenlik, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SINAVLARINDA KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR İLE HAK KAZANAMAYAN ADAYLARIN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Murat Kul, Taner Bozkuş, Zeynep Yıldırım, Gürkan Elçi, International Journal of Science Culture And Sport, 2014

"Exploring the impact of sports participation on multiple intelligence development of high school female students", Murat Kul, Educational Research And Reviews, 2015

"Investigation of the relationship between physical activity level and healthy life style behaviors of academic staff", Mutlu Türkmen, Ali Özkan, Murat Kul, Taner Bozkuş, Educational Research And Reviews, 2015

"Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Ile Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki Ilişki", Murat Kul, Mehmet Güçlü, Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, 2010

"Sporun İşitme Engelli Bireylerin Öfke Durumlarına Etkisi", Murat Kul, Alpaslan Görücü, Bilal Demirhan, Murat Sarıkabak, Nigar Yaman, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, 2011

"Öğretilebilir zihin engelliler okullarındaki beden eğitimi derslerinin etkililiğinin değerlendirilmesi", Özer Yıldız, Mehtap Yıldız, Tolga Eski, Murat Kul, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerininve Yansıtma Yeteneklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göreİncelenmesi", Adem Solakumur, Murat Kul, Yılmaz Ünlü, Mustafa Alper Mülhim, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017

"TECHNOLOGY USAGE LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN TEACHING ACTIVITIES", Murat Kul, International Journal of Academic Research, 2013

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ", Fatih Yaşartürk, Fehmi Çalık, Murat Kul, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, International Journal of Science Culture And Sport, 2014

"THE ROLE OF SPORTS IN RECREATIONAL ACTIVITIES", Murat Kul, Fatih Çatıkkaş, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, Journal of Recreation And Sport, 2015

"Zihinsel Engellilerde Esneklik antrenman programının bazı fiziksel gelişim kriterleri üzerine etkisi", Çetin Yaman, Fikret Soyer, Gülten Hergüner, Nesim Yalvarıcı, Murat Kul, Hekim Demirci, (20.11.2009-22.11.2009), Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlıık Kongresi, 2009

"Karate Sporcularının Duygusal Zekâ, Kaygı Ve Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Murat Kul, Gülten Hergüner, Okan Aksu, Nigar Yaman, (05.04.2018-08.04.2018), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, 2018

"Examining the Relationship Between Tendency of Reflective Thinking and ReflectionAbilities of Physical Education and Sports Teachers", Adem Solakumur, Murat Kul, Gülten Hergüner, (16.08.2017-18.08.2017), International Educational Technology Conference And International Teacher Education Conference, 2017

"Beden Eğitimi v e Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi: Bartın Üniv ersitesi Örneği", Mustafa Alper Mülhim, Murat Kul, (15.11.2018-18.11.2018), 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2018

"Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik ve Grup Dinamiği ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Murat Kul, Sevim Handan Yılmaz, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Kul Murat, Bozkuş Taner, Elçi Gürkan, Akyüz Hayri (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"TAKIM SPORLARIYLA UĞRAġAN SPORCULARIN YARIġMA KAYGIDÜZEYLERĠNĠN CĠNSĠYETE VE SPOR DENEYĠMĠNE GÖREĠNCELENMESĠ", Mutlu Türkmen, Murat Kul, Taner Bozkuş, (28.06.2012-30.06.2012), Internatıonal Congress on Culture And Socıety – Ankara- Turkey, 2012

"Profesyonel Spor Yapan Örgün Eğitim Öğrencilerinin Karşılaştıkları İzin Sorunlarınınİncelenmesi", Gülten Hergüner, Zeki Taş, Murat Kul, Yılmaz Ünlü, Adem Solakumur, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Düzeyleri İleMotivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kayseri İli Örneği", Murat Kul, Mustafa Yıldız (23.11.2017-26.11.2017), Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi’, 2017

"Taekwondo Hakemlerinin İş Doyumları ile Örgütsel Adalet ve TükenmişlikDüzeylerinin İncelenmesi", Murat Kul, Gürkan Elçi, Zekai Çakır, Ahmet Naci Dilek (13.04.2016-15.04.2016), 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016

"Petank Milli Takımında Yer Alan Kadın Sporcuların Fiziksel Uygunluk Profillerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi", Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, Özkan Ali, Kul Murat, Kabakçı a, c (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Yaz Spor Kurslarına Giden Çocukların Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Mutlu Türkmen, Murat Kul, Taner Bozkuş, Gürkan Elçi, (22.05.2015-24.05.2015), 4. Uluslararsı Bilim Kültür ve Spor, 2015

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Durumluk Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Murat Kul, Mutlu Türkmen, Taner Bozkuş, Gürkan Elçi, Fatih Yaşartürk, (30.10.2013-01.01.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Examining The Relationship Between Tendency Of Reflectivethinking And Reflection Abilities Of Physical Education And Sports Teachers", Adem Solakumur, Murat Kul, Gülten Hergüner, (16.08.2017-18.08.2017), İnternational Teacher Education Conference, 2017

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)", Murat Kul, Fatih Yaşartürk, Okan Aydın, Burcu Aydın (15.11.2018-18.11.2018), 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2018

"FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION", Murat Kul, Hayri Akyüz, Fatih Yaşartürk, (24.05.2014-26.05.2014), 3rd International Conference on Science Culture And Sport, 2014

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Atılganlık Düzeyleri ve Durumluk Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Kul Murat, Uslu Serdar, Bozkuş Taner, Ekçi Gürkan (30.11.2013-01.10.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Elit Karatecilerin Beslenme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması", Murat Kul, Mikail Tel, Arzu Çeken (16.06.2011-17.06.2011), 9, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2011

"Halk Oyunu Sporcularının Problem Çözme Becerilerinin ve Atılganlık DüzeylerininKarşılaştırılması", Murat Kul, Yılmaz Ünlü, Adem Solakumur, Murat Akbal, Hasan Çakırlar, (13.04.2016-15.04.2016), 5.uluslsrarası Bilim ve Kültür Kongresi, 2016

"The Effect of Sport on Hearing İmpaired Adolecents ın the Case of anger", Murat Kul, Bilal Demirhan, (20.05.2011-21.05.2011), International Scıentific Conference Perspectives in Physical Education And Sport, 2011

"Antrenör ve İmgeleme", Gürkan Elçi, Mutlu Türkmen, Murat Kul, (22.05.2015-24.05.2015), 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor, 2015

"LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM DURURMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA KULLANIMAMAÇLARININ İNCELENMESİ", Murat Kul, İsmail Koç, Mehmet Ali Ceyhan, (06.12.2019-08.12.2019), 4th International Eurasian Conference Sport Education And Society, International Juried Artsmixed Exhibition on National Cultures 6-8 December 2019, Denizli, Turkey, 2019

"Rekreatif Etkinliklerde Sporun Rolü", Murat Kul, Fatih Çatıkkaş, Hayri Akyüz (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"The Relationship Between SchoolAdministrators’xx Leadership Style And PhysicalEducation Teachers’xx Job Satisfaction Levels", Murat Kul, Mehmet Güçlü, (10.11.2011-14.11.2011), 22. Tafisa Word Congress, 2011

"Elit Genç Karate Sporcularının Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi", Murat Kul, Taner Bozkuş, (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik ÖzelliklerininCinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi", Recep Aydın, Taner Bozkuş, Murat Kul, (13.04.2016-15.04.2016), 5.uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016

"Taekwondo Antrenörlerinin Örgütsel Adalet İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerininİncelenmesi", Gürkan Elçi, Murat Kul, Zekai Çakır (13.04.2016-15.04.2016), 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016

"Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi", Murat Kul, İsmail Karataş, Mustafa Alper Mülhim, Zeynel Abidin Şenlik, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Denge ve Proprioseptif Duyu Parametrelerinin İncelenmesi", Metin Bayram, Mehmet Göktepe, Murat Kul, Taner Bozkuş, (22.05.2015-24.05.2015), 4. Uluslararsı Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2015

"Effects of treadmill and swimming exerciseson oxidative stress parameters incerebellum of rats", Recep Soslu, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Ali Özkan, Mutlu Türkmen, Murat Kul, Taner Bozkuş, (24.05.2016-24.05.2016), 6th World Congress Ofoxidative Stress, Calcium Signaling Andtrp Channels, 2016

"Volo Milli Takımında Yer Alan Erkek Sporcuların Fiziksel Uygunluk Profillerinin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi", Özkan Ali, Kul Murat, Bozkuş Taner, Türkmen Mutlu, öz ü (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Yaz Spor Okullarına Katılan Çocukların Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Murat Kul, Gürkan Elçi, Ümit öz (22.05.2015-24.05.2015), 4. Uluslararsı Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2015

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ", Murat Kul, Mustafa Yıldız, (19.10.2017-22.10.2017), Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2017

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin ve YansıtmaYeteneklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Adem Solakumur, Murat Kul, (19.10.2017-22.10.2017), 2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, And Society, 2017

"Karate Branşındaki 12 14 Yaş Aralığındaki Sporcuların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi", Murat Kul, Mutlu Türkmen, Gürkan Elçi, Dilek Ahmet n (22.05.2015-24.05.2015), 4. Uluslararsı Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2015

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eleştirel OkuryazarlıkDüzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Yılmaz Ünlü, Serdar Uslu, Adem Solakumur, Murat Kul, (15.11.2018-18.11.2018), 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2018

"Hz. Peygamber ve Spor Faaliyetleri", Gürkan Elçi, Murat Kul, Yunus Erdoğan, (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017

"Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", Murat Kul, İsmail Karataş, Mustafa Alper Mülhim, Fikret Kelleş, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göreİncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Murat Kul, Gürkan Elçi, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş (13.04.2016-15.04.2016), 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016

"AKADEMİSYENLERİ REKREASYONEL AKTİVİTELERE MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KAŞRILAŞTIRILMASI Ankara İl Örneği", Murat Kul, Mutlu Türkmen, Taner Bozkuş, İsmail Aydın, (22.05.2015-26.05.2015), 4. Uluslararsı Bilim Kültür ve Soır Kongresi, 2015

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleriile Öz-güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Bartın Üniversitesi Örneği", Murat Kul, İsmail Karataş, Ahmet Naci Dilek, Mustafa Alper Mülhim, Yağmur Canca, Hüseyin Can (15.12.2018-18.12.2018), 3rd International Eurasian Conference on Sport Education And Society, 2018

"Sporun işitme engelli bireylerin öfke durumlarına etkisi", Murat Kul, Alpaslan Görücü, Bilal Demirhan, Murat Sarıkabak, Nigar Yaman, (05.05.2011-07.05.2011), 1. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 2011

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Giren Adayların Çoklu Zeka Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Kul Murat, Elçi Gürkan, Bozkuş Taner, Bozkuş Taner (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Türkiye Bocce Milli Takımında Yer Alan Genç Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Ve Vücut Kompozisyonu Özelliklerinin İncelenmesi", Türkmen Mutlu, Bozkuş Taner, Kul Murat, Özkan Ali, Uslu Serdar (30.10.2013-01.11.2013), 2. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, 2013

"Amatör Futbolcuların Algılarına Göre Antrenörlerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi", Murat Kul, Abdullah Bensiz, (13.10.2016-15.10.2016), Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016

"Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile ÖzYeterlilikleri Arasındaki İlişki", Murat Kul, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş, (13.10.2016-15.10.2016), Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016

"Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştığı Problemler Ve Etkileri", Murat Kul, Çetin Yaman, (25.05.2008-28.05.2008), 6.uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2008

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", Yılmaz Ünlü, Serdar Uslu, Murat Kul, Çetin Yaman, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017

"ELİT BAYAN GÜREŞÇİLERDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, MUTLULUK DÜZEYLERİ VE SERBEST ZAMANDOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, İsmail Koç, Ceyhan Mehmet Ali, (06.12.2019-08.12.2019), 4th International Eurasian Conference Sport Education And Society, International Juried Artsmixed Exhibition on National Cultures 6-8 December 2019, Denizli, Turkey, 2019

"The investigation of state anxiety level of wresling national team athletes in national team and club competitions", Murat Kul, Alpaslan Görücü, Mehmet Özal, Erkan Çetinkaya, Harun Genç, Bilal Demirhan, Nigar Yaman, (18.05.2012-19.05.2012), International Scıentific Conference Perspectives in Physical Education And Sport, 2012

"Ortaöğretimde Öğrenim Gören Karatecilerin Stres İle Başa Çıkma Yollarınınİncelenmesi", Murat Kul, Gürkan Elçi, Erdal Turgut, (13.10.2016-15.10.2016), Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016

"Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki", Kul Murat, Yaman Nigar, Sarıkabak Murat (24.05.2011), 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

"İlköğretim Okullarında Sosyal Kulüp Aktivitelerinin Durumu", Kul Murat (23.10.2008-25.10.2008), 10.uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ", SPOR YAYINEVİ VE KİTABEVİ LTD.ŞTİ., ADEM SOLAKUMUR, 978-9944-379-90-8, Bilimsel Kitap

"Göç Sosyolojisi", Göç ve Spor İlişkisi BağlamındaYabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplumsal UyumlarındaSporun Yeri ve Önemi, Akademisyen Kitabevi, Rıdvan ŞİMŞEK, 978-605-258-235-0, 163-196, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İnsan Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri", 25. Bölüm Geleneksel Okçuluk Üzerine Bir Derleme, Nobel Akademik Yayıncılık, Yamaner Faruk, 9786057928276, 409-421, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Karate Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Spor Bililmlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Toplam Kalite Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Yüksek Lisans Danışmanlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı", Yüksek Lisans, Türkçe, 4

"Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Sporda Beceri Öğrenimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Liderlik ve Grup Dinamiği", Lisans, Türkçe, 2

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Beden Eğitimi ve Spor Yönetiminde Liderlik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yaşam Boyu Spor ve Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 4

"Yaşam Boyu Spor ve Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 4

"Sporda Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans, Türkçe, 4

"Beden Eğitimi ve Spor Biliimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Motor Gelişim ve Öğrenme", Lisans, Türkçe, 3

"Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri", Lisans, Türkçe, 3

"Sosyal Beceri Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2

"Karate", Lisans, Türkçe, 3

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 2

"Güreş", Lisans, Türkçe, 4

"Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri", Lisans, Türkçe, 4

"Psikomotor Geilişim", Lisans, Türkçe, 3

"Toplum Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 1

"Masa Tenisi", Lisans, Türkçe, 3

"Sporda Liderlik Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 4

"Karate", Lisans, Türkçe, 5

"Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Projesi-1", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Spor Yönetiminde Liderlik", Lisans, Türkçe, 1

"İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Masa Tenisi", Lisans, Türkçe, 2

"Spor Yaralanmaları ve İlkyardım", Lisans, Türkçe, 4

"Beceri Öğrenimi", Lisans, Türkçe, 3

"Rekreasyon ve Liderlik", Lisans, Türkçe, 3

"Yaşam Boyu Spor", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2

"Beceri Öğretimi", Lisans, Türkçe, 2

"Sporda Öğreme ve Öğretme Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 3

"Karate Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Beden Eğitimi, ve Spor Bilimlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Karate", Lisans, Türkçe, 4

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"En İyi Sözel Bildiri Ödülü", Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

"Uluslararsı Bilim, Kültür ve Spor kongresi Bilim Kurulu üyeliği", uluslararsı bilim, kültür ve spor derneği, Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye

"BOCCE RAFFA VOLO PETANK OYUNCULARINDA SAĞLIK VE PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ", Araştırmacı, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 20.03.2016-25.07.2016

"uluslararası bilim kültür ve spor kongresi ve uluslararası kültür ve spor festivali", Yürütücü, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2015-31.08.2015, 350, 000 TÜRK LİRASI

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Yürütücü, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.12.2014-12.12.2016, 15.00 TÜRK LİRASI

"BARTIN İLİNDE YER ALAN VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN GENÇLERİN KORONER KALP HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ", Yardımcı Doçent, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.06.2016-25.12.2017

"Bartın Gençlik Merkezinde Yer Alan Gençlerin Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin Belirlenmesi", Yardımcı Doçent, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.06.2016-10.12.2017, 15650 TÜRK LİRASI

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Yardımcı Doçent, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 19.09.2016-11.10.2017, 969.10 TÜRK LİRASI

"”Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılımın Huzurevlerinde Barınan Yaşlıların Mutluluk Düzeylerine Etkisinin Araştırılması (Huzurevleri Bocce Ligi Örneği)”", Doçent, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 15.08.2017-15.12.2017, 500 TÜRK LİRASI

"Türk Sporcularında Alt Ekstirimiteye Yönelik Mekanik Güç Kestirim Denkleminin Geliştirilmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı, TÜRK LİRASI

"Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", Yüksek Lisans, Fikret Kelleş

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri İle Yansıtma Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Adem Solakumur

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Okuyan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Sadık Adatepe

"Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans, Murat Akbal

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", Yüksek Lisans, Mustafa Alper Mülhim

"Türkiye ve Finlandiya'da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştiren Bölümlerin Ders Programları ve Giriş Sınavlarının Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Cevdet Duran

"Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi", Yüksek Lisans, Zeynel Abidin Şenlik

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünce Eğilimleri İle Yansıtma Yetenekleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans, Uğur Aydemir

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Performanslarına Etkileri (adıyaman İli Örneği)", Yüksek Lisans, Mehmet Demir

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Abdulber Aslanoğlu

"Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Sevim Handan Yılmaz

"Amatör Futbolcuların Algılarına Göre Antrenörlerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Abdullah Bensiz

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Öz-yeterliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Yüksek Lisans, Vahdettin Kural

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddet (mobbing)'e Maruz Kalma İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Mustafa Yıldız

"Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanları Veöğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarınıengelleyen Faktörlerin Belirlenmesi (bingöl Üniversitesi Örneği)", Yüksek Lisans, Enes Çapak

"Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans, Ekrem Ali Altuntaş

"Ortaöğretimde Öğrenim Gören Karatecilerin Stresle Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi", Yüksek Lisans, Erdal Turgut

"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Sakarya Üniversitesi Örneği", Yüksek Lisans, Metin Öztürk

"Ortaöğretim Öğrencilerinde Sporun Liderlik Üzerine Etkisi (hendek Örneği)", Yüksek Lisans, Hakan Semiz

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Kalite Algılarının Ölçülmesi (bartın Üniversitesi Örneği)", Yüksek Lisans, Eda Adatepe

"Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Adaletleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Yunus Erdoğan

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Özellikleri ve Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", Yüksek Lisans, Zeynep Taşdemir

"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", Yüksek Lisans, İsmail Karataş

"Elit Karate Sporcularında İmgeleme ve Kaygı İlişkisinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Emre Boz

"Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", Yüksek Lisans, Yücel Aydemir

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doçent Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2019 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2019 Doktor Öğretim Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Bartın Üniversitesi
2010 - 2010 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Bartın Üniversitesi
2008 - 2010 Doktora Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Gazi Üniversitesi
2006 - 2010 Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (yl) (tezli), Sakarya Üniversitesi
2003 - 2008 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi
1999 - 2003 Lisans Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Sakarya Üniversitesi