Makale

 1. Dayı Özkan,"İlhanlılar Zamanında Nekâbet Teşkilatı ve Seyyidler",Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,pp:105 - 116, 2023
 2. Dayı Özkan,"Moğol İranı’nda Ticaret",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.25,no:2,pp:579 - 597, 2021
 3. Dayı Özkan,"Moğol İranı’nda Tarım (1231-1339)",Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,vol.15,no:2,pp:380 - 391, 2020
 4. Dayı Özkan,"Moğol Asrında Basra Körfezi (1220-1335)",Tarih Okulu Dergisi,no:53,pp:2370 - 2381, 2021
 5. Dayı Özkan,"İlhanlı Dönemi’nde Önemli Bir Tıp Merkezi: Dâru’ş-Şifâ-Yi Reb‘i Reşîdî",TARİHİN PEŞİNDE,no:25,pp:367 - 384, 2021
 6. Dayı Özkan,"İlhanlı Devleti’nin Hicâz Bölgesi ile İlişkileri",GENEL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,vol.3,no:6,pp:251 - 260, 2021
 7. Dayı Özkan,"İlhanlı Devleti’nde Yargı Sistemi (1256-1335)",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.0,no:1,pp:95 - 104, 2021
 8. Dayı Özkan,"Hâce Nasîrüddîn Tusî’nin Meraga Rasathanesi’ndeki Yardımcıları ve Öğrencileri",The Journal of Academic Social Science Studies,no:84,pp:507 - 516, 2021
 9. Dayı Özkan,"Mustafa Uyar, İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’ninaskerî Teşkilatı Ortaçağ Moğol Ordularında Gelenekve Dönüşüm)",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.3,no:7,pp:125 - 127, 2020
 10. Dayı Özkan,"Moğol Dönemi Şairlerinin Gözünden Bir İlhanlı Veziri: Şemseddîn Muhammed Cüveynî",Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,vol.5,no:2,pp:43 - 72, 2020
 11. Dayı Özkan,"Sa‘dî-İ Şîrâzî’nin Şiirlerinde İran Hükümdarları: Antik Dönem ve Ortaçağ Karşılaştırması",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.3,no:1,pp:113 - 136, 2020
 12. Dayı Özkan,"Sa’dî-Yi Şîrâzî’nin Farsça Şiirlerinde Türk ve Moğol Dönemi Devlet Adamları",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:69,pp:441 - 462, 2020
 13. Dayı Özkan,Tokan Özgür,"Moğol Dönemi İranı’nda Uygur Kökenli Bir Vali: Körgöz",Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.13,no:1,pp:110 - 121, 2020
 14. Dayı Özkan,"Moğol Dönemi Fars Edebiyatında Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca Terimler",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:63,pp:485 - 498, 2018
 15. Dayı Özkan,"İran Moğolları’nda Bitikçilik (1231-1295)",Sobider,no:11,pp:192 - 208, 2017
 16. Dayı Özkan,"Vezir Şemseddin Muhammed Cüveynî’nin İlhanlı Devletindeki Faaliyetlerii (1263-1284)",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.1,no:1,pp:95 - 111, 2018
 17. Dayı Özkan,"Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280)",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:60,pp:391 - 412, 2017
 18. Dayı Özkan,"İlhanlı Tarihinde Mecdü’l-Mülk Yezdî Hadisesi",Current Research in Social Sciences,vol.2,no:3,pp:107 - 122, 2016
 19. Dayı Özkan,"Câmiü’t-Tevârîh’te Kubilay Han’ın Çin’deki İdarî Teşkilatı ve Bayındırlık Faaliyetleri",Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,no:55,pp:239 - 255, 2015
 20. Dayı Özkan,"Mahmud Yalavac’ın Moğol İmparatorluğundaki Faaliyetleri",Current Research in Social Sciences,vol.1,no:3,pp:63 - 68, 2015
 21. Gökhan Asuman,Dayı Özkan,"Moğol Hâkimiyeti ve Fars Edebiyatına Etkileri",SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,vol.4,no:18,pp:359 - 373, 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk