Mobile Logo Spor Eğitimi Uyg. ve Arş. Merkezi

Spor Eğitimi Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yönetmelik
 

6 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31415

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SPOR EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BUSPORUM): Bayburt Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilimsel çalışma ve uygulamalar yapmak, akademik faaliyetler gerçekleştirmek, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, uygulama ve araştırmalar yapmak ve yönetmek.

b) Toplumun spor kültürünün her yönüyle geliştirilmesi ve spora katılımının desteklenmesi, beden eğitimi ve sporla ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamalarla bilgi üretimine yönelik imkânlar hazırlanması, kulüp-takım sporcularının, ferdi lisanslı sporcuların ve spor yapmayan tüm bireylerin spor eğitimi, sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve sportif başarının elde edilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Beden eğitimi ve spor bilimleri alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmalar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

b) Beden eğitimi ve spor bilimlerinde araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının öncelikli olarak çocuk ve gençlerde, daha geniş kapsamda beden eğitimi ve sporla ilgili tüm bireylerde çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak ve bu konuda faaliyetlerde bulunmak.

c) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak.

ç) Lisans, lisansüstü, doktora öğrencileri ve beden eğitimi ve spor bilimlerinde çalışan araştırmacılar ile beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili her bireye bilimsel standartlar çerçevesinde yardım ve destek sağlamak.

d) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, imkânlar sağlamak, uygulamalar için ortam oluşturmak.

e) Her düzeyde araştırmacı, öğrenci, sporcu, antrenör,  hakem, masör, engelli ve sedanter bireylerin gelişimine yönelik sportif eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

f) Araştırmacılar arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek diğer yöntemlerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ğ) Merkezin araştırma imkânlarını arttırmak ve bu konularda çalışmalar yapmak.

h) Sporcuların ve öğrencilerin sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılmasında, performans değerlendirilmesinde Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliğini sağlamak.

ı) Takımlara ve bireylere yönelik spor yaralanmalarından korunma, spor malzemesi ve koruyucu araç-gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Spora dönüş sürecinde egzersiz ve antrenman programlarının düzenlenmesi ve uygulamasını sağlamak.

j) Spor laboratuvarları kurmak, laboratuvar ve saha testleri ile sürat, kuvvet, dayanıklılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri, vücut kompozisyonu analizi yapmak, vücut yağ oranı ve ideal kiloyu belirlemek ve sportif hareketlerin dinamik analizini yapmak.

k) Bireylere ve takımlara yönelik performans analizi, oyun ve maç analizleri, teknik, taktik, istatistiksel analiz yapmak, performans testlerini yorumlamak ve antrenman programlarını oluşturmak.

l) Doping merkezi kurulması, sporcu beslenmesi, anti-doping yaklaşımı, ergojenik yardımcılar, spor psikolojisi, uzman diyetisyenlerce sporcuya özel doğru beslenme önerileri, doping maddeleri ve sağlığa zararlı ilaçlardan korunma, doping olmayan performans artırıcı ilaçlar, vitaminler ve benzeri maddelerin doğru kullanımına yönelik konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, antrenmana uyum ve benzeri sorunlarda tıbbi destek sağlamak.

m) Çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti ve yetenek testleri yapmak, yeteneklerine göre branşlara yönlendirmede bulunmak.

n) Yaşlılar için sağlıklı yaşamaya yönelik egzersiz programları hazırlamak ve uygulamak.

o) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda egzersiz programları hazırlamak ve uygulamak.

ö) Sportif branşlarda federasyonlar ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası yarışmalar, organizasyon ve faaliyetler düzenlemek.

p) Merkezin amaçlarına yönelik süreli, süresiz bilimsel yayınlar hazırlamak ve yayımlamak.

r) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, ulusal veya uluslararası nitelikteki kongre, konferans, sportif eğitim ve seminerlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün onayı ile temsilci, katılımcı ve/veya konuşmacı olarak katılım sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür,  Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim üye ve/veya elemanlarından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak Merkezin amaca uygun ve faaliyet alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan ve Merkeze hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı