Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yönetmelikler

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışımdaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik


Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik


Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği


Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği


Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği


Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik


Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik


Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Resmi Mühür Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği


Doçentlik Yönetmeliği

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildirimine İlişkin Rehber

 


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı