طبيب معلم Adalet Zozik

"YAN MAMULLERİN TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Zeki Doğan, Adalet Acar, Vergi Sorunları, 2016

"Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Entegre Rapor Uygulamaları Sürecinde Mesleki Yetkinliklerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma", Zeki Doğan, Adalet Acar, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2019

"TMS 2 Stoklar Standardı ve Vergi UsulKanunu na Göre Stok Değerleme İlkeleri Bu Düzenlemelerin Maliyetler ÜzerindekiEtkileri ile İki Düzenleme ArasındakiFarkların Analizi", Ali Deran, Adalet Acar, Vergi Dünyası, 2016

"Maddi Duran Varlıkların Değerleme Esasları ve Amortisman İşlemleri Açısından TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ile Vergi Usul Kanunu Kapsamında İncelenmesi", Ali Deran, Adalet Acar, Vergi Dünyası, 2019

"VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 STOKLAR SATNDARDI VE BOBİ FRS KAPSAMINDA STOK MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ", Alirıza ağ, Ünal Gülhan, Adalet Acar, Eşref Kuloğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Bileşik Finansal Araçların Yasal Düzenlemeler Açısından İncelenmesi veMuhasebe Standartlarına Göre Değerlemesi", Eşref Kuloğlu, Adalet Acar, Ünal Gülhan, Alirıza ağ, (27.06.2018-28.06.2018), International Conference on Empirical Economics And Social Sciences (ıceess’18), 2018

"FİNANSAL VARLIK NİTELİĞİNDEKİ HİSSE SENETLERİNİN VUK VE TMS/TFRS’xxYE GÖRE DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ", Ünal Gülhan, Alirıza ağ, Eşref Kuloğlu, Adalet Acar, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Değerleme EsaslarıAçısından VUK, TMS 37 Ve Bobi FRS Bölüm 19 Kapsamında İncelenmesi", Adalet Acar, Eşref Kuloğlu, Alirıza ağ, Ünal Gülhan, (27.06.2018-28.06.2018), International Conference on Empirical Economics And Social Sciences (ıceess’18), 2018

"Sürdürülebilirlik Raporlamasında Çevresel Faaliyetlerin Yeri ve Önemi: Türkiye Örneği", Zeki Doğan, Adalet Acar, (25.05.2016-27.05.2016), Iıı. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2016

"Doğru Karar Almada Entegre Raporlamanın Önemi", Zeki Doğan, Adalet Acar, (26.04.2017-28.04.2017), 4.uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2017

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2015 - 2019 Araştırma Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman (dr), Niğde Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Aksaray Üniversitesi
2007 - 2011 Lisans Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme PR. (iö), Selçuk Üniversitesi