الأعمال الأكاديمية
"Aristoteles'in Bilgi Görüşünün Empirizm ve Rasyonalizm Bağlaminda Değerlendirilmesi", Mutlu Aksoy, Journal of International Social Research, 2021
Mutlu Aksoy
مقالة - سلعة
"Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin “Demokrasi” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi", Tuncay Ceylan, Meryem Boztaş, Mutlu Aksoy, (23.04.2015-25.04.2015) IV. International Symposium On Social Studies Education / IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2015
Mutlu Aksoy
الملصق
"Tuhfe i Nâilî de Konyalı Şairler", Veyis Değirmençay, Ahmet Özkan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Sünnî Mutasavvıflarda Hz. Ali ve Ehl-i Beyt Algısı: Eşrefoğlu Rûmî Örneği", Ahmet Özkan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2018
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi:Feyzullah el-Kâdirî’nin Şecere-i Kâdiriyye’si", Ahmet Özkan, İsmail Bayer, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Yesevîlik’te Toplu Zikirlere Kadınların İştirakı İddiaları Üzerine Değerlendirmeler", Ahmet Özkan, Ekev Akademi Dergisi, 2019
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Bahtiyar Vahapzâde’nin Şiirlerinde Manevî-Tasavvufî Boyut", Ahmet Özkan, Turkish Studies- Comparative Religious Studies, 2020
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Aynu’l-Kudât el-Hemedânî’nin İdam Savunmasında Tefsir Uygulamaları Ve Tasavvufî Yorumları", İsmail Bayer, Ahmet Özkan, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (çüifd), 2020
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Müzekki’n-Nüfus’ta Fütüvvet", Ahmet Özkan, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020
Ahmet Özkan
مقالة - سلعة
"Kur an da Özel İsimler", İBER, 975-00028-0-6, Bilimsel Kitap
Ahmet Özkan
كتاب
"Kısas-ı Enbiya", Bayburt Üniversitesi, Nasrullah Hacımüftüoğlu, 978-605-9945-15-8, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü
Ahmet Özkan
كتاب
"Ermenek Araştırmaları II", Karamanoğulları Beyliği Döneminden Günümüze Ermenek’te Tasavvuf Kültürü, Palet Yayınevi, Hüseyin Muşmal, 978-605-7600-05-9, 513-520, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet Özkan
كتاب
"Eşrefoğlu Rûmî ve İrfan Mektebi Eşrefiyye", Akademisyen, 978-625-770-711-4, Bilimsel Kitap
Ahmet Özkan
كتاب
"Bayburt Araştırmaları, Tarih-Kültür-Dil-Edebiyat", Bayburtlu Celâlî ve Hicrânî’de “Sır” Kavramı, Akademisyen Yayınevi, Ferdi Güzel, 978-625-7707-95-4, 229-248, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet Özkan
كتاب
"Alvarlı Efe de Olgunlaştırıcı Bir Unsur Olarak Derd", Ahmet Özkan, (25.04.2013-26.04.2013), Uluslararası Muhamed Lütfi Efendi (alvarlı Efe) Sempozyumu, 2013
Ahmet Özkan
الملصق
"Yunus Emre’xxnin İzinde İki Sûfî, Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Ahmet Özkan, (16.11.2011-18.11.2011), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2011
Ahmet Özkan
الملصق
"Hacı Bayram-ı Veli'nin Eşrefoğlu Rûmî'ye Tesiri", Ahmet Özkan, (25.05.2016-26.05.2016), Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 2016
Ahmet Özkan
الملصق
"Yunus Emre İzinde İki Sûfi Şair Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Özkan Ahmet (16.11.2011-18.11.2011), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2011
Ahmet Özkan
الملصق
"İrşadî ve Ağlar Baba'nın Kısas-ı Enbiyâ'sında Tasavvufî Ögeler", Ahmet Özkan, (28.05.2014-30.05.2014), Xıx. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014
Ahmet Özkan
الملصق
"Arapça Okuma Anlama", Hazırlık, Arapça, 8
Ahmet Özkan
درس
"Arapça Yazılı Anlatım", Hazırlık, Arapça, 4
Ahmet Özkan
درس
"Arapça Kelime Bilgisi", Hazırlık, Arapça, 5
Ahmet Özkan
درس
"Arapça Kelime Bilgisi", Hazırlık, Arapça, 5
Ahmet Özkan
درس
"Arapça Okuma Anlama", Hazırlık, Arapça, 8
Ahmet Özkan
درس
"Anadolu’da Sufi Gelenek", Doktora, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Sufi Hareketler ve Tarihsel Gelişimleri", Doktora, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Istılahlarının Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Tarihi ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Kuran ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvufi Metinler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasaavuf Düşüncesinin Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf ve Toplum", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvufun Temel Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvufa Giriş", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvufi Metinler", Yüksek Lisans, Osmanlıca, 3
Ahmet Özkan
درس
"Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Kurumları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Kavramları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Metinleri", Yüksek Lisans, Arapça, 3
Ahmet Özkan
درس
"Teşekkül Döneminde Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvufi Müesseseler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Literatürü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
درس
"Medya ve İletişim", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
درس
"Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
درس
"Seçmeli Osmanlı Tarihi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
درس
"Seçmeli Dini Hitabet", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
درس