Mobile Logo Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kanun, Yönetmelik Ve Yönergeler

YÖNETMELİK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ  MERKEZİ ARAŞTIRMA
LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, faaliyet alanlar ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2‒ (1) Bu Yönetmelik; Bayburt  Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, faaliyet alanlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BÜMER): Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

d)Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) AR-GE: Araştırma geliştirmeyi,

g) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ğ) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde araştırma laboratuvarı, araştırma-uygulama merkezi ve benzer birimlerin faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Bayburt Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve bunlarla yürütülen projeler ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz isteklerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde Merkezin olanakları ölçüsünde değerlendirmek ve karşılamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların ve aletlerin günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak ileri teknoloji projeleri üretmek ve sürdürmek için finansal kaynak teminine çalışmak.

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak, Üretime katkıda bulunabilecek her türlü ürün ve/veya ticari ürünlerin üretimini sağlamak.

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi, teknoloji ve Ürün üretimlerinin mülkiyet haklarının alınması ve gelirinin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Projelerin üretimi, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması için danışmanlık hizmetlerini koordine etmek.

b) Merkeze bağlı laboratuvarların akredite olmaları için çalışmalar yapmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer ve kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) Merkezin olanakları ve işlevleri ile ilgili tanıtımını gerçekleştirmek.

e) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.

f) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

g) Ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalara destek sağlamak.

h) Güncel teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

ı) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

i) Patent/faydalı model inceleme ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

j) Geliştirilen teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş hakları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı kullanımına sunmak.

k) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

l) Üniversite öğrencilerinin endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.

m) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek.

n) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

ö) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

p) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörce üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Öğretim Üyeleri ve/veya Öğretim Elemanları arasından en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür yardımcıları; Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden, sonuçlandırılmasından ve yıllık faaliyet raporları ve Merkezle ilgili diğer raporların hazırlanmasından Müdüre karşı sorumludur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(3) Müdür, gereken hallerde görev süreleri dolmadan yardımcılarının değiştirilmesini Rektörlük makamına teklif edebilir.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden sorumlu olduğundan bu yöndeki gerekli tedbirleri alarak uygulamak.

b) Merkezde yürütülen çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin, laboratuvar birimlerindeki araç ve gereçler ile personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek, toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, gelecek yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşlerini alarak Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin temel işleyiş ve esaslarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

h) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde yönetimi için girişimlerde bulunmak.

i) Merkezde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

j) Merkez laboratuvarının kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

k) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

l) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin Öğretim Üyeleri ve/veya Öğretim Elemanları arasından bilgi ve tecrübeleri esas alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplananların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç defa toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerini düzenlemek, Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi, yönetimi, laboratuvarların işleyişi ve sorumluları ile ilgili konularda gerekli kararları almak.

b) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, bunların uygulanmasını sağlamak ve gerekli durumlarda usul ve esasları hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını belirlemek, bu esaslar doğrultusunda sunulan projelerin Merkezin amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, öncelikli projeleri belirlemek ve bunların araştırmacılara duyurulmasını ve yürütülmesini takip etmek.

d) Müdür tarafından faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesi ile ilgili esasları belirlemek, sunulan raporları, program ve bütçe önerilerini değerlendirmek ve raporlar doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

e) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

f) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

g) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak,

ğ) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

h) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin işlevsel yapısı

MADDE 12 ‒ (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(3) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Döner sermaye hizmetleri

MADDE 13 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 8/3/2013 tarihli ve 28581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı