2020/02 Dönemi Proje Başvuruları

2020/02 Dönemi 69001 - Genel Araştırma Projeleri Çağrısı ve Yapılacak Başvurularda Aranacak Kriterler :

 • EBAP Otomasyonu üzerinden Proje başvurularının Gönderileceği Tarihler : 09/10/2020- 06/11/2020
 • EBAP Otomasyonu üzerinden gönderilen projelere ait bilgi ve belgelerin dosya halinde BAP Birimine teslim Tarihleri : 09/10/2020-09/11/2020
 • Proje çağrısı yalnızca 69001 - Genel Araştırma Projelerini kapsamaktadır. Diğer proje türleri ile ilgili çağrı ve başvuru tarihleri yönergenin 10. Maddesinde belirtilmiştir.
 • Proje başvuruları mutlaka e-BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak olup, proje başvuru bilgilerinin çıktılarının alınarak ilgili yetkililere imzalatılıp 1 nüshası proje yürütücüsünün bağlı olduğu ilgili fakülte/Yüksekokul/Enstitü kanalıyla BAP Birimine gönderilmeli.
 • Projede Önerilen Sarf Malzeme, Makine Teçhizat, Hizmet alımları vb. kalemler mutlaka detaylı olarak belirtilecektir. Ör. "Kırtasiye giderleri" şeklinde bir kalem kabul edilmeyecektir.
 • Projede Önerilen Sarf Malzeme, Makine Teçhizat, Hizmet alımları ile ilgili mutlaka proforma fatura eklenecektir.
 • Öğretim elemanlarının kaç projede yürütücü kaç projede araştırmacı olabilecekleri Yönergenin 27. Maddesinde belirtilmiş olup, proje başvurusu yaparken söz konusu maddede yazılı hükümler dikkate alınarak başvurunun yapılması gerekmektedir.
 • 69001 Kodlu Genel Araştırma Projelerinde üst sınır 30.000,00.-TL’dir. Sınırı aşan proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Proje kabulünden sonra 15 gün içerisinde, proje yürütücüsü tarafından "BAP Sözleşme Formu"imzalanmayan projeler geçersiz sayılır.
 • Ebap otomasyonu üzerinden "Proje kabul edildi (Sözleşme/Protokol yapılması bekleniyor)" işlemi eklendikten sonra sözleşme imzalamak üzere süreç başlamış demektir. Bu işlemin eklendiğine dair bilgi proje yürütücülerine, hem otomasyon üzerinden hem de mail olarak gelmektedir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için proje müracaat dosyasında sunulan bilgiler ile yönerge ve kriterler arasında uygulama açısından uyuşmazlık olduğunda Üniversitemiz BAP Yönergesi ve Projelerin Desteklenmesinde Esas Alınacak Kriterler uygulanacaktır.
 • Proje başvurusu yapılırken, proje önerisinin ve tüm eklerinin Word  dosyalarını içeren bir CD eklenmesi gerekmektedir.
 • Zorunlu bulunan haller dışında bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, harici bellek vb diğer kırtasiye malzemeleri proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim imkanları ile karşılanacak olup, ayrıca BAP Koordinatörlüğünce karşılanmayacaktır.
 • BAP Komisyon Toplantısının 19/12/2017 tarih ve 2017/10 sayılı oturumunda alınan karar gereği 69001 Kodlu Genel Araştırma Projeleri için çıkılacak çağrıda, daha önce TÜBİTAK’a (1001,1002 vb çağrılar kapsamında) sunmuş olduğu proje önerisinin Format ve Özgün Değer açısından reddedilmemiş olması şartıyla, aynı projeyi BAP'a sunması durumunda desteklenmesine öncelik verilecektir.
 • Proje kapsamında sosyal bilimler alanındaki projeler için verilecek maksimum yolluk tutarı 1.500,00 TL'dir.
 • Proje kapsamında fen bilimler alanındaki projeler için verilecek maksimum yolluk tutarı 500,00 TL'dir.