Lisansüstü Tez Danış.

 1. Sultan DURMUŞ, "(molla Lütfi) Lütfullah B. Hasan Et-Tokâdî'ye Ait Hâşiye Alâ Şerhi'l Miftâh Li'l-Cürcânî Adlı Eserin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor
 2. Osman ZİYREK, "İbnü'l-Hâc Muhammed B. Hâc Ahmed El-Farazî'nin El-Matlûb Şerhu'l-Maksûd Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
 3. Nurullah ORUÇ, "Arap Dili ve Belâğatı Açısından Kur'ân'da Huruf-U Meaninin Değerlendirilmesi (Tâhâ Suresi Örneği)", Bayburt Üniversitesi, 2020, Devam Ediyor
 4. Lütfi ÖZBEY, "Ebu'l-Münzir El-Avtebî, Arap Dili ve Belagatine Katkısı, El-İbâne Örneği", Bayburt Üniversitesi, 2020, Devam Ediyor
 5. Osman FİDAN, "İmam Zemahşerî'nin El-Keşşâf İsimli Efsîri Bağlamında Ahzâb Sûresinin Belagat Açısından İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 6. Uğur KILIÇ, "Muhammed El-Medenî'nin Risâle Fî Beyâni Mâ Vaka'a Min'el-Evhâmi Fi Sıhâhi'l-Cevherî Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 7. İskender KARAYİĞİT, "Hâşiyetü Nasiriddîn El-Lekânî Alâ Şerhi Tasrîfi'l-İzzî Li Teftâzânî", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 8. Sabri YILDIRIMER, "Arap Dilinde İştikāk ve Abdulkâdir B. Mustafa El-Mağribî'nin El-İştikāk Ve't-Ta‛rîb Adlı Eseri", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 9. Nurullah ORUÇ, "Ayşî Mehmet Efendi'nin Rûhu'ş-Şurûh 'ala'l-Maksûd Fi't-Tasrîf Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 10. Nurullah ORUÇ, "Ayşî Mehmet Efendi'nin Rûhu'ş-Şurûh 'ala'l-Maksûd Fi't-Tasrîf Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 11. Ahmet Mahmut GÖZÜN, "Fadl Hasan Abbas ve El-Belâga Fünûnuhâ ve Efnânuhâ Adlı Eseri Bağlamında Meânî İlmine Dair Görüşleri", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 12. Yakup ZİYAALP, "Muhammed B. Hamîd El-Kefevî'nin Şerhu'l-Emsileti'l-Muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki (Edisyon Kritik)", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 13. Lütfi ÖZBEY, "Hâlid El-Ezherî'nin Şerhu Mukaddimeti'l-Âcurrûmiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
 14. Hüseyin ELİTOK, "Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Hanım Sultanlara ve Padişahlara Ait Bir Grup Vakfiyenin Hat, Tezhip ve Cilt Bakımından İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi, 2014, Tamamlandı
 15. Hamide ÇÖGENLİ, "Princeton Üniversitesi (Amerika) Firestone Kütüphanesi'nde Bulunan Tezhibli Bir Kur'ân-I Kerîm'in Tahlili", Atatürk Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
 16. Yusuf BİLEN, "Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-Nesih Hat Ekolü", Atatürk Üniversitesi, 2010, Tamamlandı
 17. Celalettin KARADAŞ, "Türk Tezhip Sanatında Levha Tezyinatı", Atatürk Üniversitesi, 2004, Tamamlandı
 18. Mukaddes ORHAN, "Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi`nde Bulunan Bazı Tezhibli Yazma Eserlerin Tahlili", Atatürk Üniversitesi, 2002, Tamamlandı