Lisansüstü Tez Danış.

 1. Ahmet Mahmut GÖZÜN, "İbnu'l Cevzî ve Zâdü'l-Mesîr Adlı Tefsirindeki Filolojik Yaklaşımları", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
 2. Sabri YILDIRIMER, "Osmanlı Dönemi Belagat İlmi (Halil Fevzi Efendinin El Haşiyetül Cedide Örneği)", Bayburt Üniversitesi, 2020, Devam Ediyor
 3. Sultan DURMUŞ, "(molla Lütfi) Lütfullah B. Hasan Et-Tokâdî'ye Ait Hâşiye Alâ Şerhi'l Miftâh Li'l-Cürcânî Adlı Eserin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2022, Devam Ediyor
 4. Nurullah ORUÇ, "Hurûfu'l-Me'ânî ve Anlam Değeri -Tâhâ Sûresi Özelinde-", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
 5. Osman FİDAN, "İmam Zemahşerî'nin El-Keşşâf İsimli Efsîri Bağlamında Ahzâb Sûresinin Belagat Açısından İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 6. Uğur KILIÇ, "Muhammed El-Medenî'nin Risâle Fî Beyâni Mâ Vaka'a Min'el-Evhâmi Fi Sıhâhi'l-Cevherî Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 7. Lütfi ÖZBEY, "El-'avtebî'nin Arap Sesbilimi, Sözcükbilimi ve Gramerine Katkıları -El-İbâne Örneği-", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
 8. Osman ZİYREK, "İbnü'l-Hâc Muhammed B. Hâc Ahmed El-Farazî'nin El-Matlûb Şerhu'l-Maksûd Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
 9. İskender KARAYİĞİT, "Hâşiyetü Nasiriddîn El-Lekânî Alâ Şerhi Tasrîfi'l-İzzî Li Teftâzânî", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 10. Sabri YILDIRIMER, "Arap Dilinde İştikāk ve Abdulkâdir B. Mustafa El-Mağribî'nin El-İştikāk Ve't-Ta‛rîb Adlı Eseri", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 11. Yakup ZİYAALP, "Muhammed B. Hamîd El-Kefevî'nin Şerhu'l-Emsileti'l-Muhtelife Adlı Eserinin Tahkiki (Edisyon Kritik)", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 12. Nurullah ORUÇ, "Ayşî Mehmet Efendi'nin Rûhu'ş-Şurûh 'ala'l-Maksûd Fi't-Tasrîf Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 13. Ahmet Mahmut GÖZÜN, "Fadl Hasan Abbas ve El-Belâga Fünûnuhâ ve Efnânuhâ Adlı Eseri Bağlamında Meânî İlmine Dair Görüşleri", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 14. Nurullah ORUÇ, "Ayşî Mehmet Efendi'nin Rûhu'ş-Şurûh 'ala'l-Maksûd Fi't-Tasrîf Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 15. Lütfi ÖZBEY, "Hâlid El-Ezherî'nin Şerhu Mukaddimeti'l-Âcurrûmiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği", Bayburt Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
 16. Hüseyin ELİTOK, "Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Hanım Sultanlara ve Padişahlara Ait Bir Grup Vakfiyenin Hat, Tezhip ve Cilt Bakımından İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi, 2014, Tamamlandı
 17. Hamide ÇÖGENLİ, "Princeton Üniversitesi (Amerika) Firestone Kütüphanesi'nde Bulunan Tezhibli Bir Kur'ân-I Kerîm'in Tahlili", Atatürk Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
 18. Yusuf BİLEN, "Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-Nesih Hat Ekolü", Atatürk Üniversitesi, 2010, Tamamlandı
 19. Celalettin KARADAŞ, "Türk Tezhip Sanatında Levha Tezyinatı", Atatürk Üniversitesi, 2004, Tamamlandı
 20. Mukaddes ORHAN, "Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi`nde Bulunan Bazı Tezhibli Yazma Eserlerin Tahlili", Atatürk Üniversitesi, 2002, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk