"Tuhfe i Nâilî de Konyalı Şairler", Veyis Değirmençay, Ahmet Özkan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Ahmet Özkan
Makale
"Sünnî Mutasavvıflarda Hz. Ali ve Ehl-i Beyt Algısı: Eşrefoğlu Rûmî Örneği", Ahmet Özkan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2018
Ahmet Özkan
Makale
"Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi:Feyzullah el-Kâdirî’nin Şecere-i Kâdiriyye’si", Ahmet Özkan, İsmail Bayer, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018
Ahmet Özkan
Makale
"Yesevîlik’te Toplu Zikirlere Kadınların İştirakı İddiaları Üzerine Değerlendirmeler", Ahmet Özkan, Ekev Akademi Dergisi, 2019
Ahmet Özkan
Makale
"Bahtiyar Vahapzâde’nin Şiirlerinde Manevî-Tasavvufî Boyut", Ahmet Özkan, Turkish Studies- Comparative Religious Studies, 2020
Ahmet Özkan
Makale
"Aynu’l-Kudât el-Hemedânî’nin İdam Savunmasında Tefsir Uygulamaları Ve Tasavvufî Yorumları", İsmail Bayer, Ahmet Özkan, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (çüifd), 2020
Ahmet Özkan
Makale
"Müzekki’n-Nüfus’ta Fütüvvet", Ahmet Özkan, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020
Ahmet Özkan
Makale
"Kur an da Özel İsimler", İBER, 975-00028-0-6, Bilimsel Kitap
Ahmet Özkan
Kitap
"Kısas-ı Enbiya", Bayburt Üniversitesi, Nasrullah Hacımüftüoğlu, 978-605-9945-15-8, Kitap Tercümesi, Kitap Bölümü
Ahmet Özkan
Kitap
"Ermenek Araştırmaları II", Karamanoğulları Beyliği Döneminden Günümüze Ermenek’te Tasavvuf Kültürü, Palet Yayınevi, Hüseyin Muşmal, 978-605-7600-05-9, 513-520, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet Özkan
Kitap
"Eşrefoğlu Rûmî ve İrfan Mektebi Eşrefiyye", Akademisyen, 978-625-770-711-4, Bilimsel Kitap
Ahmet Özkan
Kitap
"Bayburt Araştırmaları, Tarih-Kültür-Dil-Edebiyat", Bayburtlu Celâlî ve Hicrânî’de “Sır” Kavramı, Akademisyen Yayınevi, Ferdi Güzel, 978-625-7707-95-4, 229-248, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet Özkan
Kitap
"Alvarlı Efe de Olgunlaştırıcı Bir Unsur Olarak Derd", Ahmet Özkan, (25.04.2013-26.04.2013), Uluslararası Muhamed Lütfi Efendi (alvarlı Efe) Sempozyumu, 2013
Ahmet Özkan
Bildiri
"Yunus Emre’xxnin İzinde İki Sûfî, Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Ahmet Özkan, (16.11.2011-18.11.2011), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2011
Ahmet Özkan
Bildiri
"Hacı Bayram-ı Veli'nin Eşrefoğlu Rûmî'ye Tesiri", Ahmet Özkan, (25.05.2016-26.05.2016), Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 2016
Ahmet Özkan
Bildiri
"Yunus Emre İzinde İki Sûfi Şair Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Özkan Ahmet (16.11.2011-18.11.2011), Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 2011
Ahmet Özkan
Bildiri
"İrşadî ve Ağlar Baba'nın Kısas-ı Enbiyâ'sında Tasavvufî Ögeler", Ahmet Özkan, (28.05.2014-30.05.2014), Xıx. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014
Ahmet Özkan
Bildiri
"Arapça Okuma Anlama", Hazırlık, Arapça, 8
Ahmet Özkan
Ders
"Arapça Yazılı Anlatım", Hazırlık, Arapça, 4
Ahmet Özkan
Ders
"Arapça Kelime Bilgisi", Hazırlık, Arapça, 5
Ahmet Özkan
Ders
"Arapça Kelime Bilgisi", Hazırlık, Arapça, 5
Ahmet Özkan
Ders
"Arapça Okuma Anlama", Hazırlık, Arapça, 8
Ahmet Özkan
Ders
"Anadolu’da Sufi Gelenek", Doktora, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Sufi Hareketler ve Tarihsel Gelişimleri", Doktora, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Istılahlarının Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Tarihi ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Kuran ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvufi Metinler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasaavuf Düşüncesinin Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf ve Toplum", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu", Yüksek Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvufun Temel Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvufa Giriş", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvufi Metinler", Yüksek Lisans, Osmanlıca, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Verileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Kurumları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Kavramları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Metinleri", Yüksek Lisans, Arapça, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Teşekkül Döneminde Tasavvuf", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvufi Müesseseler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Literatürü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Özkan
Ders
"Medya ve İletişim", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders
"Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders
"Seçmeli Osmanlı Tarihi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders
"Seçmeli Dini Hitabet", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders
"Seçmeli Tasavvuf", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders
"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Özkan
Ders