Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Akademik Birim Kalite Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Mustafa DEMİR Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Bahadır GÜLDEN Üye
Doçent Doktor Bilge ÖZTÜRK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Faruk ARICI Üye
Doçent Doktor Kadir KAPLAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi İhsan AKEREN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ebru MAZLUM GÜVEN Üye
Araştırma Görevlisi Cem KURDAL Üye
Memur Ali ÖZBEK Üye
Öğrenci Temsilcisi Nursena TANI Üye

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • En az lisans veya önlisans mezunu olmak, 657 sayılı Devlet Memurları 68. Maddesi (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • Görevin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak ve yöneticiliğin gerektirdiği sevk ve idare gereklerini bilmek.

BAĞLI BULUNDUĞU EN YAKIN AMİRİ:

 • Dekan.

 EN YAKIN GÖZETİMİ VE DENETİMİ ALTINDAKİ PERSONEL:

 • Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu / Ekibi

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Fakültenin Kalite Yönetim çalışmalarını planlamak ve uygulamak,
 • Başta Kalite Komisyonu üyeleri olmak üzere tüm personele kalite yönetimi konusunda eğitim faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Üniversite, Fakülte hedeflerini ve Kalite Yönetimi çerçevesinde değerlendirmek, uyum planı hazırlamak,
 • Kalite Politikamız çerçevesinde her türlü çalışmaları yapmak,
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor eder,
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin yönetir, (Kök neden analizi yapılır.)
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
 • Öğrenci ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir, anketlerin gizliliğini sağlar ve anket raporunu düzenler,
 • Öğrenci ve Çalışan Memnuniyet Anketlerini sonuçlarını Sağlıkta Kalite Sistemine girişlerini yapar,
 • Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,
 • Kalite Yönetimi, stratejik plan ve faaliyet raporları gibi konularda gelen – giden yazışmaları takip etmek,
 • Yılsonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları imha etmek ya da geri kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek,
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,
 • Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 • Dekanın vereceği diğer işleri yapmaktır.

YETKİLERİ,SINIRLARI:                                                                                                                                                                                 

 • Görevlerini YÖK, 657 sayılı DMK, 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve Bayburt Üniversitesinin tabi olduğu diğer mevzuata göre yerine getirir,
 • Görevlerini mevzuat hükümleri, plan ve programlar, genel prensipler ve verilen direktifler doğrultusunda tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür,
 • Görevini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken sonuçlarından dolayı amirine karşı sorumludur,
 • Gerekli gördüğü durumlarda personeline iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
 • İlgili faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için imza yetkisine sahip olmak.

 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı