Makale

  1. Ünalan Özlem,"Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Alanya Yörüklerinde Evlilikle İlgili Âdetler ve İnanışlar",ANASAY,vol.6,no:22,pp:177 - 212, 2022
  2. Ünalan Özlem, Ünalan İbrahim,"Türk Kültüründeki Yapraklı Panayırları ile Arap Kültüründeki ‘ukâz Panayırlarının Benzerlikleri Üzerine*",: İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi,vol.6,no:2,pp:591 - 602, 2022
  3. Ünalan İbrahim, Ünalan Özlem,"Kemaleddîn Demîrî’nin Hayâtül Hayevân Adlı Eserinde Geçen Halk Hekimliği Unsurlarının Geleneksel Tedavi Yöntemleri Açısından İncelenmesi",https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd,vol.12,no:3,pp:493 - 506, 2022
  4. Ünalan Özlem,"Türk Halk İnanışlarında Istıra, Tıbıka ve Ümmü Sübyan",Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi,vol.7,no:7,pp:36 - 51, 2022
  5. Ünalan Özlem,"Türk Kültüründe Kuşburnu",ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD),vol.11,no:3,pp:745 - 762, 2021
  6. Ünalan Özlem,"Prof. Dr. Hamdi Güleç'in Bayburt Halk Kültürüne Katkıları",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.4,no:9,pp:7 - 16, 2021
  7. Ünalan Özlem,"Bayburt Mahalle Odalarının Folklorik Açıdan İncelenmesi",Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.7,no:1,pp:221 - 232, 2021
  8. Ünalan Özlem,"Ali Cevat Yürekli ve Yaş Destanları",Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.5,no:1,pp:77 - 88, 2012