Mobile Logo Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yönetmelik

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, işleyiş, amaç ve görevlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmektir. Bunun yanında Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

h) Dil sınavları düzenlemek.

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek.

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikler geliştirmek ve bunları uygulamak.

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak.

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür ve Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi/elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Süresi biten Müdür ve Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı