Yönetmelik

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BÜ-TTO): Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez birimleri: Farkındalık, tanıtım ve eğitim birimini (1. Modül), organizasyon birimini (2. Modül), destek programlarından yararlandırma birimini (3. Modül), Üniversite sanayi iş birliği birimini (4. Modül), fikri, sınai mülkiyet hakları ve lisanslama birimini (5. Modül), şirketleşme ve girişimcilik birimini (6. Modül), Üniversite-şehir-bölge etkileşimi birimini (7. Modül),

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

f) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,

g) Uluslararası projeler: Dış kaynaklı projeleri,

ğ) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim sağlayarak Üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası olmak üzere konferans, seminer, çalıştay, yarışma ve proje pazarı alanlarında organizasyonlar düzenleyerek multidisipliner alanlarda yenilikçi fikirlerin sunulduğu bir ortamda üretime ve kalkınmaya yönelik çalışmaların ön plana çıkmasını sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya yönelik hizmetler sağlamak.

ç) Üniversite-sanayi iş birliği projelerini destekleyerek Üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılmasını sağlamak.

d) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak.

e) Öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanmasını teşvik etmek.

f) Merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde Teknoloji Transferi konusunda farkındalık oluşturmak, Merkezin faaliyet alanlarında tanıtımlar yapmak, eğitimler vermek ya da organize etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek.

c) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek.

ç) Üniversitedeki araştırmacılar ve ulaşılabilir sanayi kuruluşları hakkında envanter çalışması yaparak üniversite-sanayi iş birliği projelerinde ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

d) Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinin desteklenmesi ile Üniversiteye büyük bütçeli hibeler kazandırmak.

e) Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek, fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, proje hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak.

f) Araştırmacılar tarafından ortaya konan fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak, tescil başvurusu konusunda teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yaptırmak, tescil sürecinde destek olmak, tescillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulunmak.

g) Merkezin temel amaçları doğrultusunda proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.

ğ) Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, gelişmesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak, teknokentler ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek.

h) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin ve özellikle Üniversitenin enstitülerinde yürütülen lisansüstü araştırmaların iş dünyasında ve sanayide kullanılmasını sağlamak ve teknoloji-sanayi odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek.

ı) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek inovatif bir düşüncenin fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak.

i) Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde hazırlamak.

j) Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek.

k) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri yayınlamak.

l) Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile iş birliği içinde çalışarak bu birimin çalışmalarına destek olmak.

m) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak gözetim ve denetimini yaparak çalışmaların eksiksiz bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin çalışmalarında ortaya çıkacak problemlerin çözümünde gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkezin Yönetim Kurulu onayından geçen yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Rektöre sunmak.

g) Merkez bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Bu üyelerin üçü; Ar-Ge’den sorumlu Rektör yardımcısı, projelerden sorumlu Rektör danışmanı veya bilimsel araştırma projeleri birimi koordinatörü ve Müdürdür. Diğer üyeler doğrudan Rektör tarafından görevlendirilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

 (2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör yardımcısıdır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanın veya Müdürün daveti üzerine düzenli olarak en az iki ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.

c) Merkezin eğitim, iş birliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek.

f) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme politikalarının oluşturulması ve uygulanması konularında üst yönetime destek sağlamak.

g) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

h) Eğitim programları ve düzenlenen kongreler sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerle ilgili esasları belirlemek.

ı) Müdürün ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin, Merkezle ilgili getireceği uzun ve  kısa vadeli bilimsel ve idari plan ve programları hakkındaki konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

 (2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında veya Rektörlükçe alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı