Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Plani

                               BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANI


                Bayburt Üniversitesinin yönetim anlayışı üniversitede görev yapan bilim insanlarının cinsiyet ayrımcılığı gözetmeksizin akademik anlamda eşit fırsatlardan yararlanması konusunda etkin bir politika geliştirmek ve uygulamak yönündedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, kadın ve erkek öğretim üyeleri arasında baş gösteren ve eşitlik ilkesine ters düşen sorunların üstesinden gelmek üzere bir kılavuz niteliğindedir. Üniversitemiz bu anlamda bir yandan cinsiyetler arası eşitliği gözeterek liyakate dayalı akademisyenleri üniversitemiz bünyesine kazanmaya çalışırken diğer yandan bilim kadınlarının yönetsel liderliklerinin önünü açmak ve kadın ve erkek bilim insanlarına bilim ve araştırma alanlarını dengeli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda belirlenen stratejik temel amaçlar ve planlanan merkezi eylemler şunlardır:     

  
TEMEL AMAÇ 1:

 Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmek ve bu yönde farkındalık oluşturmak için bilgilendirici seminerler ve konferanslar düzenlemek. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek bir üniversite iklimi oluşturmak için öncelikle durum saptaması yapılacak; bu iklimi yaratacak bilgi paylaşımına, olumlu örnek oluşturan uygulamaların tanıtımına ve artırılmasına öncelik verilecektir.          
Merkezi Eylemler:                 
1) İdari ve akademik personele, toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusundaki bireysel ve kurumsal hak ve sorumlulukları konusunda farkındalık kazandırmak.         
2) Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını fakültelerin, bölümlerin ve anabilim dallarının hedefleri ve amaçlarıyla bütünleşik hale getirmek.                 
3) Akademik bölümlere özgü cinsiyet eşitliği bakış açısını kazandıracak dersler verilmesini, ders materyallerinin ve içeriklerin hazırlanmasını sağlamak.                 
4) Üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kültürel ve akademik göstergelerini Bayburt Üniversitesi kamuoyuna ve paydaşlarına duyurmak.               
5) Kariyerlerinde başarı kazanmış ve üst düzeydeki üniversiteli bilim kadınlarının ve kadın araştırmacıların deneyimlerinin üniversite kamuoyu ile paylaşılacağı platformlar ve etkinlikler düzenlemek.           

  
TEMEL AMAÇ 2: 

Üniversitenin çeşitli birimlerinin yönetimleri düzeyinde bir yönetsel öncelik olarak cinsiyet eşitliği bakış açısını kazandırmak ve kadın akademisyenlerin üst düzey akademik konumlardaki varlığını güçlendirmek.  
Merkezi Eylemler:               
1) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planını yaşama geçirmeye yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu’nu kurmak. (Komisyon Rektör tarafından görevlendirilen 12 üyeden oluşmaktadır ve Bayburt Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) bünyesinde çalışan bir birim olarak düzenlenmiştir).        
2) Üniversitenin cinsiyet eşitliği politikaları ve uygulamalarını, üniversite kaynaklarının cinsiyet eşitliği açısından eşit dağılımını gözlemleyerek üniversite yönetimine bu doğrultuda düzenli bilgi akışı sağlamak.       
3) Cinsiyet eşitliği adına fakültelerin, bölümlerin ve anabilim dallarının özgül gereksinimlerini belirleyerek öneriler geliştirmek, bu doğrultuda yapılan iyileştirmeleri izleyerek üniversite kamuoyuna duyurmak.      
4) Kadın öğretim elemanlarının yönetsel konumlarda istihdamını desteklemeye odaklı bir yönetici geliştirme programı hazırlamak; kadınların önüne akademik yaşamda çıkan çeşitli engellerle baş edebilmelerinin yollarını göstermek.        


TEMEL AMAÇ 3: 

Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir anlayışla tüm öğretim üyelerine yönelik kurumsal kaynakları ve destekleri güçlendirmek.       
Merkezi Eylemler:              
1) Öğretim elemanlarının burs, araştırma desteği, araştırma fonlarından yararlanmaları amacıyla çeşitli uygulamaları devreye sokmak.
2)  İş ve aile yaşamı arasında denge kurabilmeleri açısından kadın ve erkek akademisyenlere yönelik yaşam desteklerini harekete geçirmek, bu doğrultuda aile bireyleriyle yaşayan öğretim elemanlarına yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve önermek.

 

Yayın Tarihi: 
Yukarı