Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yönetmelik

24 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29424

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BAGEM): Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Bayburt ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkının gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması, Bayburt ve çevresindeki arı ırkı soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması, eğitim verilmesi ve bölge imkanlarıyla organik kovan, çıta ve organik balmumundan list yapılması, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bayburt merkezi, ilçe ve köylerinin de içerisinde bulunduğu Bayburt arı ırkı havzasını korumak ve genişletmek,

b) Bayburt arı ırkının Türkiye sathına yayılmasını içeren araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek, Türkiye'nin bal kapasitesini ve kalitesini araştırıcı çalışmalar yapmak,

c) Bayburt'ta, arı ve arıcılık çerçevesinde kültürel ve etnografik ürünlerinin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze kurmak; bu konuda arşivleme ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

ç) Bayburt ve çevresinde arıcılıkla ilgili uygulamalara yönelik alan araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek,

d) Bayburt ve ilçelerinde arı ırkının geniş bir alanda yaygın olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri yaygınlaştırmak,

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Rektöre karşı sorumlu olarak görevlerini yapar. Merkez Müdürünün önerisi Rektörün onayı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Kurula başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin çalışma hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağladıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin etkin, verimli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil yedi üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması üzerine Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılabilir. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Olağanüstü durumlarda Merkez Müdürü Yönetim Kurulunu daha sık toplayabilir. Toplantı, katılanların salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Rektöre sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, arıcılık konusunda özellikle Bayburt ve çevresinde arı ırkı ile ilgili çalışmalar yapan, arı yetiştiren, bal üreten, bu alanla doğrudan ilgili ve bu çalışmaları destekleyen; bilgi ve deneyimleri ile tanınan sivil toplum örgütleri, kişi ve istekleri halinde kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı