Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Tez Sınavı Süreci

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.  

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, öncelikle tezini danışman öğretim üyesine sunar. Danışmanın uygun görmesi durumunda tez savunma sürecini başlatır. “Tez Savunma Sınavı Giriş Talep Formu” öğrenci tarafından hazırlanarak danışman öğretim üyesine imzalatılarak Word formatında tez CD si (Jüri üyelerinin talep etmesi durumunda tezin ciltlenmiş hali öğrenciden istenebilir) ile birlikte ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir. Tez savunma süreci savunma tarihinden 20 gün öncesinden başlatılması gerekmektedir. Jüri öneri formu ve tez savunması ile ilgili evrakların Enstitüye gönderildiği tarihte savunma yapılacağı tarihe 20 günden daha az bir süre kalmış ise Enstitü Yönetim Kurulu ana bilim dalı başkanlığının önerdiği savunma tarihinden farklı bir savunma tarihi belirleyebilir. Ana bilim dalı başkanlığı danışman öğretim üyesinin önerilerini alarak “Tez Savunması Jüri Öneri Formu” nu hazırlayarak Enstitü Müdürlüğüne üst yazı ile gönderir. Tez Savunması ve Jüri Önerisi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve jüri üyelerine bildirilir.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Öğrencinin mazeretsiz olarak tez savunma sınavına katılmaması durumunda başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir. Mazeretlerle ilgili “Bayburt Üniversitesi Mazeret Sınavı İşlemleri Yönergesi” hükümlerine göre işlem yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi gereken evraklar:
1-Tez Kabul ve Onay Tutanağı
2- Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu
3- Tez Değerlendirme Formu (Her Jüri Üyesi İçin)

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci kendisine veriler sürenin sona ermesine en geç 20 gün kala düzeltmeleri yapılan tezi danışman öğretim üyesine sunarak tez savunma sürecini başlatır. Ana bilim dalı başkanlı jüri üyelerinde çeşitli sebepler dolayısıyla değişiklik olması durumunda gerekçesiyle birlikte Enstitüye yeni jüri önerisini ve savunma tarihi önerisini bildirir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Jüri üyeleri ve savunma tarihi belirlenir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı